виваком

    21.8.2017 12:59

    Начало
    Справки по дела на ВАС

Печат

Предишно Р/О: Предишно Р/О, 533 / 19.1.2015 г.

РЕШЕНИЕ

№ 9125
София, 29.07.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на единадесети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
    АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар     Светла Панева     
и с участието
на прокурора         
изслуша докладваното
от съдията    ИЛИАНА СЛАВОВСКА    
по адм. дело № 5141/2015. Document Link Icon

Производството е по реда на чл.237 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по молба на „В. В. Холдинг” Г., подадена чрез пълномощника им за отмяна на решение № 533/19.01.2015 г. по адм. дело № 7097/2014 г. на Върховния административен съд (ВАС), тричленен състав на Първо отделение, с което е оставено в сила решение № 2095 от 31.05.2014 г. по адм.дело № 1171/2012 г. на Административен съд София град. Молителите са посочили като правно основание чл. 239, т. 1 АПК.
Ответната страна – Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (ОДОП) при Централно управление (ЦУ) на Национална агенция по приходите (НАП) в представено писмено становище излага подробни доводи за неоснователност на искането за отмяна.
Върховният административен съд (ВАС), Петчленен състав ІІ колегия отделение, намира следното:
Искането за отмяна е подадено от надлежна страна, участвала в съдебното производство, по което е постановено решението, чиято отмяна се иска. Молбата е подадена в срока по чл. 240, ал. 2 във вр. с ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.
Молителите сочат като основание наличие на хипотезата на чл. 239, т. 1 АПК – наличие на нови писмени доказателства, установяващи нови обстоятелства.
С решението, чиято отмяна се иска ВАС, Първо отделение оставя в сила решение на АССГ, с което се отхвърля жалбата на молителя срещу Ревизионен акт № [ЕГН]/18.05.2011 г., издаден от главен инспектор по приходи при ТД на НАП- С. потвърден с решение № 2390/28.12.2011 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” [населено място].
За да постанови този резултат първоинстанционния съд приема за законосъобразен изводът на органа по приходите, че макар формално сделката между „В. В. Холдинг” Г. и [фирма] за продажбата на 65% от капитала на БТК АД да е сключен по регулиран пазар като кросова (кръстосана) сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от един и същи член на борсата (§1, т.23 от Правилника на Б.-С.” АД) предварителната й подготовка и начинът на изпълнението й я определят като непазарна и носеща белезите на блокова сделка.
При разглеждането на делото е установено, КФН по повод запитване от НАП е дала становище, че дадена сделка с ценни книжа може да бъде осъществена на пода на – т.е. да бъде формално пазарна), но да не притежава качествата на пазарна, а по отношение на конкретната сделка е посочила, че сделки от този тип се определят като блокова търговия и се третират като борсови, след като бъдат обявени на борсата, но нямат пазарен характер.
От представеното с молбата за отмяна удостоверение изх. № 01-2015-524/26.02.2015 г. от [фирма], се установява, че на 17.08.2007 г. в сетълмент системата за ценни книжа, оперирана от него е постъпила от търговската система на [фирма] сделка с борсов № 20070817000962115 за продажбата на 187 697 125 акции от емисията на [фирма], на единична цена на акция 17 лв. Удостоверяват, че сделката е стандартна, кръстосана (кросова) борсова сделка и е подлежала на приключване на втория работен ден след сключването й със страни ТБ [фирма] в качеството на брокер и [фирма] в качеството на попечител, продавач по сделката е „В. В. Холдинг” Г., а купувач Н. Т. България” О., като сделката е приключена на 21.08.2017 г.
От представеното, също с молбата за отмяна, писмо изх. № 92-00-267/13.03.2015 г., издадено от член на Комисията за финансов надзор се установява, че КФН не е издавала административни актове, които да касаят осъществени от дружеството манипулативни действия по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
В разпоредбата на чл. 239, т. 1 АПК е предвидено, че съдебният акт подлежи на отмяна, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Основание за отмяна представлява непълнотата на фактическия или доказателствения материал, която се разкрива след като решението е влязло в сила и която не се дължи на процесуално нарушение на съда или небрежност на страната.
Нови обстоятелства по смисъла на разпоредбата са такива факти от действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значение на юридически или доказателствени факти. Фактите трябва да са нови, т. е. да не са били включени във фактическия материал, но те не трябва да са новосъздадени, т. е. да не са възникнали след приключване на устните състезания по делото, завършили с влязло в сила решение. Отменително основание са и новооткритите или новосъздадени документи относно факти, които са били твърдени през висящността на спора, но не са могли да бъдат доказани поради липса на тези документи. Наред с това новите обстоятелства или доказателства следва да са от съществено значение за правилното решаване на делото, по което е постановено решението, чиято отмяна се иска.
С оглед на предмета на спора и установените с представеното с молбата за отмяна Удостоверение изх. № 01-205-524/26.02.2015 г. факти настоящият състав намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 239, т. 1 АПК. Представените доказателства са нови, тъй като установяват нови факти от съществено значение за делото, които макар да не са били установени с представените по делото доказателства не са нововъзникнали доколкото основният правен спор е за вида на сключената сделка между ТБ [фирма] в качеството на брокер и [фирма] в качеството на попечител, продавач по сделката е „В. В. Холдинг” Г., а купувач Н. Т. България” О., през призмата на разпоредбата на чл. 196 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Тези доказателства не са били включени в доказателствения материал по делото, макар страните да са положили усилия за това, но установените с тях обстоятелства са съществени за предмета на спора. От същото се установяват релевантни за спора факти, доколкото съгласно разпоредбата на чл. 127 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти („ценни книжа” в ред. ДВ бр. 52/2007 г., действала към момента) има действие от регистрацията им в Централния депозитар, което акционерно дружество е с предмет на дейност: откриване и водене на сметки за финансови инструменти; регистриране на сделки с финансови инструменти; водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с финансови инструменти; администриране на финансови инструменти, включително водене на книгите за безналични акции и облигации. Същевременно съгласно разпоредбата на чл. 139 от с.з КФН и заместник председателят на комисията упражняват контрол върху дейността на Централния депозитар.
Ето защо настоящият състав намира, че фактите, които се установяват с представените с молбата за отмяна доказателства имат съществено значение за спора.
Предвид така установеното настоящият състав намира, че следва решение № 533/19.01.2015 г. по адм. дело № 7097/2014 г. на Върховния административен съд да бъде отменено, като делото бъде върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на Върховния административен съд. При новото разглеждане на делото следва да бъдат преценени в съвкупност всички доказателства по делото, включително тези представени с молбата за отмяна от „В. В. Холдинг” Г..
Водим от горното и на основание чл. 244, ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 243, предложение второ АПК, Върховният административен съд, Петчленен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по искане на „В. В. Холдинг” Г. на основание чл. 239, т. 1 АПК решение № 533/19.01.2015 г. по адм. дело № 7097/2014 г. на Върховния административен съд (ВАС), тричленен състав на Първо отделение, с което е оставено в сила решение № 2095 от 31.05.2014 г. по адм.дело № 1171/2012 г. на Административен съд София град.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Върховния административен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

Особено мнение:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст