Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие справка за спрените и висящи дисциплинарни дела към 25.09.2017 г. В нея са описани 6 спрени дисциплинарни дела срещу 5-ма съдии и 1 прокурор. Справката показва наличие на 32 висящи към дисциплинарни производства.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщен отчет за дейността на Комисията по дисциплинарните производства на ВСС/комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската колегия на ВСС и за образуваните дисциплинарни производства и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт за периода 03.10.2012 – 25.09.2017 г.

От 03.10.2012 г. до 14.04.2016 г. са образувани са общо 138 дисциплинарни производства, като 89 от тях са по предложения за налагане на дисциплинарно наказание, направени от съответния административен ръководител или по-горестоящ административен ръководител. По предложение на ИВСС са образувани 23 дисциплинарни производства, по предложение на членове на ВСС – 20, 4 са инициирани от министъра на правосъдието, а 2 от министъра на правосъдието и председателя на ВКС.

С решение на СК на ВСС в периода 14.04.2016 г. – 25.09.2017 г. са образувани 41 дисциплинарни производства срещу съдии, от които 27 по предложение на съответния административен ръководител или по-горестоящ такъв, а 14 по предложение на ИВСС.

В периода 03.10.2012 г. – 14.04.2016 г . са приключени 86 дисциплинарни производства, като по 10 е наложено наказание „забележка“, по 16 е наложено наказание „порицание“, по 13 – „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години“, по 6 – „понижаване в ранг или в длъжност в същия орган на съдебната власт за срок от 1 до 3 години“,5 – „освобождаване от длъжност като административен ръководител или заместник на административния ръководител“, 10 с „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, а 3 са прекратени. Приключените дисциплинарни производства, по които ВСС не е наложил дисциплинарно наказание са 23 броя. От приключените в този период дисциплинарни дела са обжалвани 43 решения на ВСС пред Върховния административен съд, от които 22 от тях са потвърдени, а 14 са отменени.

В периода 14.04.2016 г. – 25.09.2017 г. Съдийската колегия на ВСС е приключила 22 дисциплинарни дела, като по 4 е наложила наказание „забележка“, по 2 е наложила „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от 6 месеца до 2 години“, по 2 – „понижаване в ранг за срок от 6 месеца до 1 година“, 2 дисциплинарни производства са прекратени, а по 9 броя не е наложено дисциплинарно наказание.

Пред ВАС са обжалвани 9 решения на Съдийската колегия, като с окончателен акт са потвърдени 2 от тях.

За периода 14.04.2016 г. – 25.09.2017 г. КДДВИВСС към СК на ВСС е разгледала 77 броя Актове по планови и контролни проверки, извършени от ИВСС в районни, окръжни, военни, административни и апелативни съдилища, 5 броя от извършени тематични проверки, 95 броя от проверки по сигнали в районни, окръжни и административни съдилища. Изискана е информация по изпълнение на дадените от ИВСС препоръки. 

С цел уеднаквяване на дисциплинарната дейност на ВСС е създаден Регистър на дисциплинарните дела, достъпен за членовете на ВСС; направен е преглед на дисциплинарната практика,с цел анализ на дисциплинарните дела, решени от Съвета, който да допринесе за подобряване на стандартите при дисциплинарните производства и приеманите решения по тях (приет за сведение от ВСС с решение по протокол № 41/24.10.2013 г. и публикуван на интернет сайта на ВСС); изготвени са и приети с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г. „Правила за дисциплинарната дейност на ВСС“, които уреждат реда и критериите при провеждане на дисциплинарната дейност; след конституиране на съставите на Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС, и създаването на КДДВИВСС, тя прие свои вътрешни правила за организацията на дейността си.

В отчета се посочват предприетите марки за повишаване на публичността и отчетността на дисциплинарната дейност на ВСС и за уеднаквяването на дисциплинарната практика като: публикуване на протоколите от заседанията на Комисията по дисциплинарните производства/Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към СК на ВСС на интернет сайта на ВСС в раздел „Дисциплинарна практика“, публикуване на ежемесечни отчети за работата на КДП/КДДИВСС към СК на ВСС, водене на публичен регистър за постъпилите и разгледани преписки, публично обявяване на решенията на ВСС, с които се приемат за сведение заповедите по чл. 327 от ЗСВ, както и решенията, с които се приемат за сведение влезлите в сила съдебни актове по оспорването им.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на разгледаните и приети актове за резултати от извършени от Инспектората към ВСС комплексни, планови и тематични проверки и проверки по сигнали от Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2017 г.

За посочения период Комисията е разгледала 77 Акта, от тях 3 броя касаят проверка на апелативни съдилища, 23 броя Актове касаят проверки на окръжни съдилища, 40 броя Актове са от проверки на районни съдилища, 5 броя Актове от проверки на административни съдилища, 6 броя са свързани с тематични проверки и 92 сигнала по жалби, подадени в ИВСС. Проверявания период в Актовете на инспектората е 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г.

Плановите проверки за периода в районните съдилища са 40 на брой, като въз основа на тях са изготвени 23 Акта по проверки на граждански дела и 17 Акта по проверки на наказателни дела.

Плановите проверки за периода в окръжните съдилища са 23 на брой, като по тях са изготвени 11 Акта по проверки на граждански и търговски дела, и 12 Акта по проверки на наказателни дела.

За анализирания период Комисията е разгледала и приела 3 броя Актове от планови проверки в апелативни съдилища: военно-апелативен съд по наказателни дела, и Апелативен съд – София по наказателни, граждански и търговски дела. Комисията е разгледала 6 тематични Акта. Цел на проверките е анализ на дейността на съдилищата в различни съдебни райони, изследване на противоречива съдебна практика, набелязване на мерки за подобряване на организацията и уеднаквяване на съдебната практика.

За анализирания период Комисията е разгледала един Акт от контролна проверка за Софийски районен съд за организация на административната дейност на председателя на съда и изпълнението на препоръки от комплексни планови проверки на наказателно и граждански отделения на СРС.

За анализирания период Комисията е разгледала 92 сигнала, подадени срещу действия на съда, като 96% от постъпилите сигнали, се отнасят за действия и бездействия на магистрати от СРС и СГС.

В препоръките, отправен от ИВСС, преобладават: преодоляване на констатирани нарушения на процесуалните срокове по конкретни дела и ускоряване на съдопроизводствения процес, предприемане на дисциплиниращи мерки и налагане на дисциплинарни наказания по отношение на съдии.

Въз основа на извършените проверки по сигнали са образувани дисциплинарни производства от по-горестоящ административен ръководител на 6-ма съдии от СРС, по инициатива на ИВСС от извършени проверки по сигнали са образувани дисциплинарни производства на 13 съдии, и две дисциплинарни производства на съдия, образувани от административен ръководител по констатации от проверки извършени по сигнали.

Анализът отчита трайна тенденция за намаляване броя на нарушенията от страна на действащите съдии, прилагане на императивни процесуални норми относно разглеждането и приключването на делата в предвидените в закона срокове или в разумни срокове. Преодолени са констатираните пропуски от предходни проверки. Административните ръководители в съответствие с вменените им нормативни задължения, са създали необходимата организация за законосъобразно функциониране на органите на съдебната власт в Република България. Налице е активност на административните ръководители, по точното изпълнение на даваните с актовете на ИВСС препоръки.

Сред добрите практики, установени от проверяващите екипи на ИВСС, отразени в актовете на по-голяма част от съдебната система, са: своевременно образуване на делата в деня на постъпване на книжата в съда или на следващия ден; във всички съдилища се извършва електронно разпределение на делата при спазване на принципа на случайния подбор по реда на тяхното постъпване; деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАС; процента на натовареност на административните ръководители и отделните съдии е в съответствие с решенията на ВСС. Като добра практика е посочено реалното изпълнение на дадените от ИВСС препоръки с Акта за резултати от предходна планова проверка, свързани с подобряване организацията на работата на съдиите. Препоръките, които се дават на административните ръководители и на съдиите, показват, че проверяващите екипи изследват задълбочено причините, водещи до установените общи негативни тенденции. Констатирано е, че дисциплиниращ ефект имат проверките на по-горестоящите административни ръководители към районните и окръжните съдилища, извършвани на шест месеца, при които се отбелязват пропуски и слабости, за които са давани конкретни указания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст