ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Мор по кредитните посредници

преговори

Никой не знае колко са кредитните посредници у нас – въпреки опитите да бъдат вкарани в регистър. Нещо повече –  броят на официално вписаните кредитни посредници при БНБ падна от 33 в края на декември миналата година на 25 в средата на януари тази година. Мор ли е полазил кредитните посредници ли, що ли?

Според наблюдатели, от „сянката“ – на светло, в регистъра, излиза едва един на десет реално действащи посредници. Но да намалява броят на тези – официално регистрираните, досега не се е случвало.

Фактът е този – стотици кредитни посредници работят на пазара. Тяхната дейност от миналата година е регулирана с разпоредбите на Закона за кредитите на недвижими имоти на потребителите. С него се въведе един нов за българското законодателство регистрационен режим на кредитните посредници – в съответствие с Директива 2014/17/ЕС. Посредниците обаче не искат да се регистрират.

Жалко, но се оказва, че става дума за поредния неработещ закон.

А кредитният консултант е важна фигура – особено за България, където финансовата грамотност е на незавидно за Европа равнище. Можем да направим един паралел. Както застрахователният брокер е лицето, което предоставя цялата палитра от оферти по исканата от клиента застраховка, консултира го и се стреми да подбере максимално близките до неговите изисквания, така и кредитният посредник прави същото по отношение на различни банкови оферти към кредитоискателя.

Но защо се оказва, че желаещи да работят легално няма? Това попита "БАНКЕРЪ" Нася Александрова, управител на  първия регистриран посредник у нас – САНУК ООД. Тя каза, че разходите по тази регистрация са чувствителни – таксата на БНБ, застраховката и други съпътстващи харчове. Това вероятно е основната причина за бягство от легитимирането на дейността.

След приемането на закона бе приета и наредба на БНБ, която регулира в детайли дейността на кредитните посредници. За регистрацията е предвидена такса в размер на 3000 лева.

Другото основно изискване за упражняване на дейност като кредитен посредник е наличието на застраховка "Професионална отговорност", която добавя 1000 лв. към разходите. За разлика от таксата, която е единствена за целия живот на посредника, застраховката се подновява всяка година. Може би точно тя възпира масовата регистрация на този вид пазарни участници.

При настъпили промени в обстоятелствата кредитният посредник има срок от 15 дни, в които да уведоми за това БНБ. Документите за тези промени се подава в електронен формат и се заплаща такса в размер на 500 лева. Същото важи и за случаите, когато посредникът реши да упражнява дейността си в друга държава“. Това обясни адвокат Емил Трифонов.

Проблем доскоро беше, че застрахователите отказваха  да пуснат специализирания продукт  застраховка "Професионална отговорност за кредитен посредник. Те не виждаха смисъл в това да правят продукт, за който предварителните проучвания сочеха, че няма да има търсене.

Първа Общинска застрахователна компания излезе с подобен продукт на цена около 1000 лева. Сега полицата се предлага и от "Групама".

А тази полица е важна, защото дейността е рискова. Кредитните посредници са длъжни да осигурят на разположение на потребителя по всяко време обща информация за предлаганите кредитни продукти, в това число данни, идентифициращи кредитора; целите, за които може да се използва кредитът; видовете обезпечение; възможния срок; вида на лихвения процент; представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита, ГПР по кредита и друга релевантна информация, подробно описана в чл.5 от закона.

Интересен момент тук е дали в разрешителното има опция за предоставяне на съвет, или не. Александрова обясни, че те са поискали вписване без право да предоставят съвети. Това било по-малко рисково, а и клиентът все пак може да направи информиран избор.

"Имаме контакти с голям брой банки, искаме оферти от тях, след това обясняваме кои са силните и кои слабите страни на отделните оферти, вземайки предвид конкретните желания и възможности на клиента“, обяснява Александрова. Освен за лихвите го уведомяваме в детайли за всички допълнителни тежести – такси, застраховки (в детайли), срокове за плащането им и др. Внимателно обясняваме разликата между плаваща и фиксирана лихва. Накрая оставяме клиентът да реши сам, казва тя.
В Закона за кредитите на недвижими имоти на потребителите подробно са описани  всички изисквания, които трябва да изпълни всеки един желаещ да получи лиценз за кредитен посредник. Едни от основните изисквания за регистрация се състоят в това всички кредитни посредници да имат добра репутация, да имат нужната компетентност и знания в областта на кредитирането, както и да имат застраховка "Професионална отговорност".

В рамките на един месец след подаване на необходимата документация и при спазване на всички законни изисквания кредитният посредник се вписва в регистъра на БНБ. В регистъра се съдържа информация, идентифицираща цялата дейност на кредитния посредник; услугите, които предлага, и обхвата на неговата дейност.

Установени са и обстоятелствата, при които БНБ може да откаже регистриране на кредитен посредник или да заличи вече регистриран такъв. Ако се откаже вписване на заявителя, той ще има право да кандидатства отново след шестмесечен срок.

Нормативно е уредена и забраната кредитните посредници да възлагат извършваните от тях дейности на други лица. Определени са принудителни административни мерки и налагане на санкции от КЗП и БНБ  при неизпълнение на изискванията на закона от страна на кредитните посредници.

Законът допуска възможността кредитните посредници да събират от потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, но забранява събиране на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, както и повторно събиране на такса за едно и също действие.

"Ние не можем да изискваме от потребителя заплащане на суми, включително и на лихви, такси, комисиони или други видове разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор за кредит. Така на практика услугата е напълно безплатна за клиентите ни. Ние "печелим" от комисионите на банките, които варират от 0.8 до 1.25%, в редки случаи до 1.5% от размера на заема“, каза Андреева.

 

 

Определения

Кредитният посредник е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и извършва своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма. С цел да се осигури един равен по възможности пазар за регистрираните кредитни посредници те могат, както всички видове търговци по смисъла на Търговския закон, да бъдат и физически лица. Регистрираните кредитни посредници в България да имат право да извършват дейност на територията и на целия Европейски съюз, след като се спази процедурата по уведомяване на компетентните органи на съответните държави членки.

 

Регистърът на БНБ съдържа:

– данни, идентифициращи кредитния посредник, включително и неговия постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление;

– данни за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник;

– държавите членки, в които кредитният посредник извършва дейност директно или чрез клон;

– информация дали кредитният посредник предлага услугата по предоставяне на съвет;

– данни за кредиторите, с които е обвързан.

В регистъра се съдържа информация и за заличените кредитни посредници и правното основание за това.

В регистъра по чл.51 от ЗКНИП могат да се намерят данни и за кредитни посредници от ЕС, за които БНБ е получила уведомление, че ще извършват дейност на територията на Република България директно или чрез клон.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст