Икономическата свързаност между кредитополучателите

"При оценяване на свързаността между техните клиенти въз основа на икономическа зависимост, в съответствие с чл.4, параграф 1, точка 39, буква б) от Регламент (ЕС) №575/2013 институциите следва да вземат предвид конкретните обстоятелства във  всеки случай, по-специално дали евентуалните финансови затруднения или несъстоятелност на даден клиент биха довели до затруднения при финансиране или при изплащане на задълженията за друг клиент.

Когато една институция може да докаже, че финансовите затруднения или несъстоятелност на даден клиент не биха довели до затруднения при финансиране или изплащане на задълженията за друг клиент, не е необходимо съответните клиенти да бъдат смятани за носители на  общ риск. Не е  необходимо  те да бъдат третирани като носители на  общ риск и  ако единият клиент е икономически зависим от другия клиент по ограничен начин или той  може лесно да замени другия клиент.

При оценяването на икономическата зависимост финансовите институции  следва да вземат предвид по-специално следните ситуации:

а) Когато един клиент е гарантирал изцяло или частично експозицията на друг клиент, дали тя  е толкова значима за гаранта, че той би изпитал финансови затруднения, ако възникне претенция срещу него.

б) Как би реагирал един клиент, когато  е отговорен съгласно своя правен статут като член на предприятие (например има дялово участие в командитно дружество), а експозицията е толкова значителна за клиента, че той вероятно ще изпита финансови затруднения, ако възникне претенция срещу предприятието.

в) Какъв е рискът, когато значителна част от брутните приходи или брутните разходи на клиента (на годишна основа) произлизат от транзакции с друг клиент (например собственик на жилищен или търговски имот, чийто наемател плаща значителна част от наема), който не може да бъде лесно заменен.

г) Когато значителна част от продукцията/резултатът на клиента се продава на друг клиент на институцията и продукцията/резултатът не могат да бъдат лесно реализирани при нужда  на други клиенти.

д) Какви са възможностите за реакция на клиентите, когато очакваният източник на средства за изплащането на кредитите на двама или повече клиенти е един и същ и никой от тях  няма друг независим източник на приходи, с което кредитът да може да бъде обслужван и изцяло изплатен.

е) Как се действа в  ситуации, в които по закон или по договор клиентите са съвместно отговорни за задължения към институцията (напр. длъжник и неговия съдлъжник или длъжник и неговия/нейния съпруг(а)/партньор).

ж) Когато значителна част от вземанията или задълженията на даден клиент са към друг клиент.

з) Когато клиентите имат общи собственици, акционери или управители. Например хоризонтални групи, при които едно предприятие е свързано с едно или повече други предприятия , тъй като имат обща акционерна структура без единичен контролиращ акционер или тъй като се управляват на единна основа. Това управление може да е въз основата на договор, сключен между предприятията, или на разпоредби от учредителните актове или уставите на тези предприятия, или ако административното ръководство или надзорните органи на предприятието и на едно или повече други предприятия са съставени до голяма степен от едни и същи лица.

Институциите следва също да вземат предвид  списъка  от ситуации в параграф 23 при оценката на връзките между предприятия, извършващи паралелна банкова дейност.

Институциите следва да обърнат внимание и на факта, че връзките между субекти, непопадащи в обхвата на определението за предприятия, извършващи паралелна банкова дейност , най-вероятно няма да се състоят от капиталови връзки, а от друг вид отношения, т.е. ситуации на фактически контрол или отношения, определени от договорни задължения, непряка подкрепа или потенциален риск за репутацията (напр. спонсорство или ползване на търговска марка ).

Когато клиентът на дадена институция е икономически зависим от няколко клиента, които не са зависими един от друг, институцията следва да включи последните в отделни групи от свързани клиенти (заедно със зависимия клиент).

Институциите следва да формират група от свързани клиенти, когато двама или повече от техните клиенти са икономически зависими от дадено предприятие, дори ако това предприятие не е клиент на институцията.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст