Други важни решения на Пленума на ВСС

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 9 от ЗСВ, съкрати щатната численост на Националния институт на правосъдието с 2 свободни щ. бр. за съдебни служители във връзка с решение на Съдийската колегия от 15.05.2018 г. за увеличаване щатната численост на Специализирания наказателен съд.

Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките т. 1.4 от плана за действие на Районен съд – Ботевград и на т. 1 от плана за действие на Районен съд – Балчик.

Плана за действие на Районен съд – Ботевград е приет с решение на Пленума по протокол № 17/01.06.2017 г. Последните действия по плана са изпълнени с превеждане по транзитната сметка на ВСС суми за начислени държавни такси в размер на 1 253 лв. и 10 861 лв. – суми с неустановен произход и предназначение, съхранявани по набирателната сметка на съда.

Председателят на Районен съд – Балчик в изпълнение по т. 1 от одобрения план е утвърдил актуализираната СФУК на съда и Наръчник за управление на интегрираната система за управление и контрол на съда.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2017 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметна палата в законовоустановените срокове. В доклада е посочено, че изградената система за финансово управление и контрол във ВСС създава условия за законосъобразно разходване на бюджетните средства.

Въведените в съдебната системи за финансово управление и контрол със специални вътрешни актове, съдържащи политики и процедури, гарантират постигането на целите на организацията при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС на част от недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Търговище, с цел  изграждане на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца. В писмото от председателя на Окръжен съд – Търговище е посочено, че т.нар. синя стая ще бъде изградена бе по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“.

С решение от днес, Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да отправи искане към Общински съвет гр. Ямбол за учредяване на безвъзмездно право на управление на ВСС върху недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Административен съд – Ямбол за срок от 10 години, поради изтичане на настоящия договор през м. август 2018 г.

Пленумът на ВСС възложи стопанисването на сградата, в която се помещават Военен съд – Пловдив и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на председателя на Военния съд. Възложено бе на двамата административни ръководители, в срок до 10.06.2018 г. да изготвят съвместно предложение за разпределение на помещенията между Военния съд и Военно-окръжната прокуратура. При неизпълнение решението на Пленума в указания срок ще бъде приложена разпоредбата на чл. 388, ал. 1 от ЗСВ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст