Правната комисия оттегли предложението в ЗСВ прокуратурата да събира доказателства за почтеността на магистратите

Темида

Правната комисия на Народното събрание оттегли предложението за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с което се даваше възможност на главния съдебен инспектор да иска съдействие от главния прокурор за събиране на доказателства по проверките за почтеността на магистратите, които извършва Инспекторатът към ВСС. То предвиждаше главният прокурор да разпореди предварителна проверка по чл. 145 от ЗСВ, а резултатите да се изпращат на главния инспектор, уточнява Lex.bg.

Оттеглянето стана, след като всички представители на съдебната власт, които присъстваха на заседанието на комисията, която днес разглежда пакет от промени в ЗСВ на второ четене, изразиха отрицателно становище по това предложение. Затова накрая председателят на правната комисия Данаил Кирилов заяви, че действително ИВСС трябва да има инструменти, с които да извършва тези проверки, но не и по начина, по който се предлага от самия инспекторат. Кирилов поясни, че това ще бъде дебат за следваща законодателна инициатива.

Дискусията по темата започна с изказване на главния прокурор Сотир Цацаров. Още в самото начало той каза, че становището на държавното обвинение по това предложение е отрицателно.

Цацаров се съгласи, че ИВСС трябва да разполага с механизъм, чрез който да може да упражнява правомощията си за извършване на проверки за почтеност. Но да се иска съдействието на главния прокурор, който да разпореди предварителна проверка или да се извършва по система на възлагане на действия на разследване, това е извън конституционните правомощия на прокуратурата, категоричен бе обвинител №1. Той добави, че тези действия са за наказателно преследване. „Ще изпаднем в положение, в което прокуратурата ще осъществява проверка не за това дали има достатъчно данни за престъпление, а обект на действие ще се окажат магистрати – прокурори и следователи, спрямо които ние за определени нарушения имаме дисциплинарни правомощия, но ще се окажат и съдии, за които ние нямаме никакви правомощия“, заяви Цацаров. И заключи, че проверките за почтеност и конфликта на интереси трябва да се извършват без намесата на прокуратурата и разследващите органи под каквато и да е форма.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов изцяло сподели мнението на главния прокурор и добави, че прокуратурата не бива да бъде вкарвана в дейността на ИВСС.

Съдия Весислава Иванова от името на Съюза на съдиите възрази срещу част от доводите на главния инспектор Теодора Точкова, които тя изложи при представянето на предложението. Точкова поиска да има способи за събиране на доказателства, защото сега инспекторите не могат да изземват материали, не могат по реда на Закона за електронните съобщения да изискват разпечатки за телефонни разговори, не могат да задължат дори и проверяваните магистрати да се явят и да бъдат изслушани, не могат да изземват видеозаписи и т.н. Точкова даде пример с проверка по сигнал на съпругата на магистрат, която се жалвала от негов колега за проведена кореспонденция в приложението на лични съобщения на Фейсбук. Съпругата предоставила кореспонденцията, но колегата на мъжа ѝ отказал.

По този повод от ССБ уточниха, че е достатъчно само едната страна да предостави кореспонденцията си, защото там се вижда какво отговаря и казва насрещната страна. Но иначе и те изцяло споделиха мнението на главния прокурор. Добавиха, че са против това да се проверява всякаква комуникация. „Не може да се възлагат несвойствени функции, в разрез с друг закон с по-висш ранг, какъвто е НПК“, заключи съдия Иванова.

Зам.-шефката на ВКС Павлина Панова добави, че се създава колизия между прокуратурата и ИВСС и призова правната комисия да оттегли предложението, което трябва да бъде подложено на много по-широк дебат и да се формират други идеи, които да улеснят работата на инспектората.

Зам.-главният прокурор Пенка Богданова на свой ред заяви, че прокуратурата няма как да образува наказателно производство, за да обслужи проверка с различен предмет и на друга институция. Това се бие с Конституцията, устройствени закони, НПК, каза Богданова. Според нея трябва ясно да се разпише в какво точно се изразява проверката на ИВСС и даде пример – документи, експертни сведения и др. Няма пречка ИВСС да поиска информация по вече образувани дела и преписки, заключи заместничката на Сотир Цацаров.

Димитър Лазаров (ГЕРБ) пък отбеляза, че събирането на доказателства чрез „способи или средства от компетентността на разследващите органи“, както е формулирано предложението, означава прилагане на НПК. А това няма как да стане. „Предварителните проверки се възлагат на други органи, не на разследващите“, каза още той. И добави, че така, както е написано предложението, излиза, че прокуратурата е придатък на ИВСС.

Правната комисия не прие предложението на Хамид Хамид (ДПС) възнагражденията на експертите в ИВСС да се приравнят на тези на съдиите от окръжните съдилища. В момента, според ЗСВ, те взимат заплати между тези на районно и окръжно ниво. Срещу това предложение възразиха всички представители на съдебната власт, които бяха на заседанието на правната комисия. Но пък бе подкрепено друго предложение – това на Данаил Кирилов, а именно председателят на ВАС до може да командирова съдии от районни и окръжни съдилища в административни. Направи се само една корекция – това да става след съгласието на председателите на съдилищата, от които се командироват магистратите.

Одобрен беше и текстът, който предвижда, че не се изплащат до 20 заплати на магистратите, които напускат системата с висящи дисциплинарни производства. Уеднаквен беше и срокът, в който заинтересованите могат да подадат жалба срещу избор на административен ръководител. В момента в няколко текста на ЗСВ има противоречия по отношение на процедурата. Веднъж се казва, че може да се обжалва решение на колегия в 14-дневен срок, като жалбата не спира изпълнението. А в други разпоредби пък се сочи, че жалбата се подава в 7-дневен срок и това спира изпълнението на решението. Правната комисия реши срокът да е седемдневен и жалбата да спира изпълнението.

Още едно предложение за промяна в ЗСВ отпадна на второ четене в правната комисия. Става дума за допълнение към чл. 30, ал. 5 от съдебния закон, с което се дава възможност на Съдийската колегия да контролира командироването на магистрати. Предложението е следното: „Съдийската колегия прекратява командироването на съдия в друг орган на съдебната власт от този, в който заема по щат съответната съдийска длъжност, когато при командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в Закона за съдебната власт или при възникнала необходимост за кадровото обезпечаване работата на органа на съдебната власт, от който съдията е командирован“.

Същото предложение неотдавна направи и Комисията за атестирането и конкурсите към СК на ВСС. Но съдилищата в страната възразиха срещу текста, защото колегията няма правомощие да командирова, следователно не следва и да прекратява същото, има и регистър на командироването и не е пречка ВСС да следи за това, не на последно място тази процедура дава възможност за по-голяма оперативност за осигуряване на кадри, макар и временно.

Преди да открие днес дебатът, Данаил Кирилов призна, че това предложение му е било дадено от члена на ВСС Вероника Имова. Тя изложила мотиви, които той възприел.

Заместник-председателят на ВКС Павлина Панова обаче посочи, че предложението е неясно формулирано и представлява вмешателство в оперативната самостоятелност на административните ръководители. Тя предложи внимателно да се обмисли дали най-напред да не се укаже на председателите да отстранят нарушението или те самите да прекратят командироването на съдия, ако органът, от който той е командирован, се нуждае от кадрова обезпеченост.

Данаил Кирилов възприе идеята, но за да бъде прецизно изписана разпоредбата, той и колегите му оставиха разрешаването на този въпрос за финала на заседанието на комисията.

Когато се стигна отново до обсъждането на този въпрос, председателят на правната комисия предложи следната редакция на чл. 30 от ЗСВ – Съдийската колегия да прекратява командироването, когато административният ръководител не стори това в срока по чл. 227, ал. 10 и ал. 11 от ЗСВ. Двете цитирани алинеи също са нови. Предложението бе те да гласят: „(10) Когато командироването на съдията е извършено в нарушение на ал. 1 до ал. 9 на чл. 227, Съдийската колегия уведомява административния ръководител, извършил командироването, за нарушението. Административният ръководител прекратява командироването в 7-дневен срок от уведомяването. (11) Административният ръководител на съда, от който съдията е командирован, може да поиска прекратяване на командироването при необходимост за кадровото обезпечаване на органа. Административният ръководител го прекратява в 7-дневен срок от уведомяването“.

Представителят на ССБ Емил Дечев отбеляза, че разбира логиката на предложението, защото и административните ръководители са хора и може да сгрешат, включително и за командироването и може би трябва да има коректив. „След като се подхожда с тази правилна логика за съдилища, защо отсъства при прокуратурата. Ръководителите в нея не могат ли да сгрешат? Защо не е предвидено подобно правомощие за Прокурорската колегия“, попита Дечев.

Кирилов призна, че е мислил по въпроса. Поясни, че все пак там има единоначалие и по-горестоящият ръководител може да отмени заповедта на колегата си от по-ниското ниво. Заради това не съм търсил симетрия, не винаги може да се постигне такава между двете групи магистрати, поясни шефът на правната комисия.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев изрази подкрепата си за предложението. Той каза, че до момента колегията се е сблъскала с два случая, в които съдилища са оставали без титуляри, защото те са били командировани в други органи. „В такива случаи СК на ВСС не може да промени нищо. Трябва да има контролен механизъм на командироването“, изтъкна Магдалинчев.

След изказванията Данаил Кирилов отбеляза, че текстът се нуждае от ясно разграничение на двете хипотези за прекратяване на командироването – при нарушение и при нужда от кадрова обезпеченост. Добави, че е склонен предложението да бъде отложено. Още повече, за да няма съмнения и да се внушава на публиката, че става нещо прикрито, по думите му. Поясни, че не се отказва съвсем от идеята, но препоръча на ССБ да проведе дебат за текста като апелира обсъждането да е в максимално широк формат. „Направете предложение, което да е полезно за системата. Никой не цели да променя съдийското самоуправление, нито да се взимат правомощия на административните ръководители“, каза още Кирилов като вметна, че ще остави без коментар изявленията на представители на съдебната власт, че законодателят е виновен.

С 12 гласа „въздържал се“, без нито един „за“ и „против“ правната комисия отхвърли предложението, но с уговорката, че текстът остава за работа.

Същевременно друга важна за работата на ВСС промяна бе одобрена днес. Единодушно бе подкрепено предложението да отпадне текст от преходна разпоредба, който значително затруднява провеждането на конкурсите. Става дума за §206 от ПЗР на ЗСВ, който въвежда изискването, че ако само един от кандидатите за участие в конкурс е атестиран по новия ред, след промените в ЗСВ през лятото на 2016 г., значи и всички останали трябва да бъдат атестирани, независимо че може да са били оценени само преди две години.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст