ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансовите посредници остават оптимисти

пари

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация остава положителна и за първото тримесечие на годината, съобщиха от Министерството на финансите. Оценката на анкетираните за първото тримесечие на годината е в синхрон с динамиката на индикаторa за проследяване на икономическия цикъл, който бе във фаза на подем, отбелязват експертите. 

Очакванията на анкетираните относно темпа на икономически растеж през второто тримесечие се повишават, като положителните нагласи нарастват при всички посредници. В синхрон с позитивните нагласи на анкетираните са резултатите от бизнес наблюденията на НСИ относно очакваната бизнес ситуация във всички сектори (промишленост, търговия на дребно, услуги и строителство. Очакванията за търсенето в сектора на услугите, строителната дейност, производствената дейност в промишлеността и продажбите в търговията на дребно през следващите 3 месеца също се подобряват в анкетите на НСИ за периода януари-април 2018-а.

Търговските банки

считат, че кредитирането ще се ускорява умерено през второто тримесечие на 2018 г. Аналогичен е резултатът при очакванията им относно дългосрочните кредити на фирмите и овърдрафта на домакинствата. Единствено при деноминираните в евро кредити за домакинства очакванията са на отрицателна територия, като оценката дори се влошава спрямо предходното издание. Те предвиждат намалението леко да се ускори, като оценките им за този сегмент за първото тримесечие се реализираха. Данните от паричната статистика на БНБ към март регистрираха продължаващо леко намаление на кредита за домакинства в евро. Изключение бе отбелязано само при жилищните кредити в евро с матуритет от 1 до 5 години.

Нагласите на

инвестиционните посредници

за второто тримесечие са по-позитивни спрямо предходното издание на изследването. Тогава анкетираните дадоха разнопосочни очаквания за някои от показателите, като за част от тях прогнозите се сбъднаха. За първото тримесечие на годината БФБ отчита 76% намаление при оборота от търговия с облигации и 10.7% спад при броя сделки с облигации спрямо последното тримесечие на 2017 г. Очакванията им за позитивно развитие на сегментакции обаче не се реализираха изцяло, тъй като бе отчетено намаление на оборота от търговия с акции на регулиран пазар (без АДСИЦ), докато очакванията им за растеж при броя сделки в този сегмент през първото тримесечие се осъществиха. Отчетеното увеличение спрямо последното тримесечие на 2017 г. е 8.7%. Очакванията на инвестиционните посредници в това издание са само на положителна територия, като по-голямо ускорение предвиждат при нови- те емисии акции и облигации, листнати на БФБ.

Анкетираните в това издание

управляващи дружества

също са с позитивни очаквания за развитието на техния сегмент през второто тримесечие на годината. Най-голям е оптимизмът им по отношение на акумулираните активи в КИС, които ще ускорят растежа си спрямо очакванията от предходното издание. По отношение на привлечените от тях средства от нефинансови предприятия и домакинства, анкетираните очакват запазване на темпа на нарастване около този от първото тримесечие, докато тези от застрахователни дружества и пенсионни фондове ще нарастват с по-малък темп спрямо очакванията им за предходното тримесечие.

Участващите в анкетата за второ тримесечие

пенсионно-осигурителни дружества

очакват умерено ускорение в динамиката на активите на допълнителните задължителни пенсионни фондове (ДЗПФ), което съответства на предвиждани- ята им и за първите три месеца на годината. Промяна в очакванията им има по отношение на акумулираните активи в допълнителните доброволни пенсионни фондове (ДДПФ). Дружествата не прогнозират съществено изменение в акумулираните средства по допълнителните доброволни схеми. Очакванията относно броя осигурени лица в ДЗПФ и ДДПФ са сходни – ще нарастват умерено.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст