ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия отложи произнасянето по конкурса за първоначално назначаване в апелативните съдилища – наказателна колегия

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по конкурсната процедура във връзка с влязло в сила решение № 262/09.01.2018 г. по административно дело № 8212/2016 г. на Върховния административен съд за отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10/28.06.2016 г. за прекратяване на конкурс за първоначално назначаване в апелативните съдилища – Наказателна колегия. Решението е във връзка с окомплектоване на преписката със всички материали по нея.

Конкурсът за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности за „съдия“ в Апелативен съд – наказателна колегия е обявен с решение на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г. От допуснатите 43-ма участници в конкурсната процедура, след проведен писмен изпит, до устен изпит са допуснати 6-ма кандидати, но нито един от тях не го е издържал.

Съобразно Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, за издържал устния изпит се счита кандидатът, получил оценка не по-ниска от „Много добър – 4,50“. С решение на Съдийската колегия по протокол № 10/28.06.2016 г. конкурсът е прекратен поради липса на класирани кандидати.

Решението на Колегията е обжалвано пред ВАС и е отменено.

Във връзка с влязлото в сила отменително решение и дадените в него задължителни указания и във връзка с разпоредбата на параграф 209 от ЗИД на ЗСВ за довършване на конкурсната процедура при досегашните условия и ред, Комисията по атестирането и конкурсите с решение по протокол № 4/05.02.2018 г. е извършила класиране на кандидатите, а те, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Правилата са заявили желание за заемане на длъжностите. Комисията по професионална етика е изготвила становища за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст