ИВСС е направил 71 проверки на съдилища, прокуратура и следствени служби

Теодора Точкова главен съдебен инспектор

71 проверки на съдилища, прокуратури и следствени служби – 50 планови, 4 тематични, 7 контролни и 10 инцидентни по сигнали, възлагане от други органи и по самосезиране, проверени 563 заявления от граждани за бавно правосъдие, проверка на имуществото на 10 487 лица – магистратите, техните съпрузи, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на семейни начала и непълнолетните им деца, 17 предложения до ВСС за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати – това са част от дейностите, извършени от Инспектората към ВСС през 2017 г. и включени в годишния доклад на институцията.

Подробният и аналитичен доклад, изготвен от главния инспектор Теодора Точкова, бе представен днес пред пленума на ВСС, който ще го внесе в Народното събрание заедно с годишния доклад за своята дейност.

През 2017 г. Инспекторатът към ВСС е извършил 50 комплексни планови проверки – в 17 съдилища по граждански и търговски дела, в 2 съдилища по административни дела, в 12 съдилища и 19 прокуратури и окръжни следствени отдели в окръжни прокуратури по наказателни дела и прокурорски преписки. Броят на комплексните планови проверки през миналата година е по-малък в сравнение с 2016 г. поради новите видове проверки, които Инспекторатът към ВСС извършва от 1 януари 2017 г. – на имуществото и интегритета на магистратите.

Сред четирите тематични проверки, извършени от Инспектората към ВСС през миналата година, се открояват две – за спазването на принципа на случайното разпределение на делата в най-натоварените съдилища (СРС, СГС, Административен съд София-град, районните и окръжните съдилища във Варна и Пловдив),  и за причините за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследванията.

От общо 10-те инцидентни проверки, извършени през 2017 г., 7 са по сигнали от други органи и институции за нарушения в СРС, СГС, Административен съд София-град, РС – Козлодуй и Окръжен съд – Враца. По самосезиране Инспекторатът към ВСС провери спазването на принципа на случайното разпределение при делата по мерките за неотклонение в Апелативния специализиран наказателен съд.

Две инцидентни проверки Инспекторатът към ВСС извърши след възлагане от ВСС. Едната е в СГС и СРС по образуването и движението на незавършени наказателни дела както в досъдебната, така и в съдебната фаза. Другата е за образуването, движението и приключването на делата по несъстоятелност, образувани в периода 1 януари 2014 – 31 декември 2016 г. във всичките 28 окръжни съдилища. Тази проверка попада в два отчетни периода – 14 окръжни съдилища са проверени през 2017 г., останалите ще бъдат проверени тази година.

В резултат на извършените проверки бяха установени както системни проблеми – например липсата на действащ механизъм за реален контрол върху случаите на масово отвеждане на съдиите в отделни съдилища, така и оформили се през годините неправилни практики – например изписването на съдебни актове ръкописно, без да съдържат необходимото съдържание, постановяване на немотивирани отводи. Бяха констатирани и редица пропуски в работата на конкретни съдии.

При проверките на органите на съдебната власт бяха установени и редица положителни практики – например създадените, без наличие на нормативно задължение, регистри на обжалваните съдебни актове и обсъждането между съдиите от съответния съд на обезсилените и отменени решения с цел правилното прилагане на закона занапред. Констатирани бяха и положени от отделни съдии и прокурори усилия за образцово изпълнение на служебните им задължения.

В резултат на проверките по чл.54, ал. 1, т. 1-3 от Закона за съдебната власт и установените нарушения в работата на конкретни магистрати през 2017 г. Инспекторатът към ВСС е отправил 14 предложения до ВСС за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание и 3 препоръки до административни ръководители за налагане на дисциплинарно наказание на съдии. Освен това Инспекторатът към ВСС е отправил до административни ръководители 7 сигнала с препоръки за преценка за налагане на дисциплинираща мярка или на дисциплинарно наказание и 32 сигнала с препоръки за налагане на дисциплинираща мярка на съдии и прокурори.

През 2017 г. Инспекторатът към ВСС за първи път извърши проверка на декларациите за имущество и интереси на 4288 съдии, прокурори и следователи в страната. По тях бе извършена проверка на имуществото на 10 487 лица – магистратите, техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на семейни начала и непълнолетните им деца.

През отчетния период Инспекторатът към ВСС за първи път извърши проверки и на интегритета на магистрати. По три от приключилите през 2017 г. проверки институцията внесе във ВСС предложения за образуване на дисциплинарно производство срещу проверяваните магистрати.

През 2017 г. в Инспектората към ВСС са постъпили общо 1975 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи. 1253 от тях са нови – 1229 от граждани и 24 от институции. Постъпили са и 722 допълнения по сигнали от предходен период и 129 възражения по приключили преписки, на които има отговор от главния инспектор.

През отчетния период е приключила работата по 1195 сигнала. Със становище е отговорено на 1073 от тях. По 7 от сигналите проверката е завършила с акт за резултати. 115 от сигналите са изпратени по компетентност до други органи и институции.

563 заявления от граждани за нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен срок е проверил Инспекторатът към ВСС през 2017 г.  361 от заявленията са основателни – 153 по наказателни дела и 208 по граждански, търговски и административни дела.  По информация на Министерството на правосъдието през миналата година са сключени 220 споразумения, като за обезщетения са изплатени общо 550 900 лв.

Крайният извод е, че Инспекторатът към ВСС изпълни Програмата за дейността си за 2017 г. и е изградил необходимия в организационно и административно отношение капацитет. Но трябва да се положат още усилия за повишаване и укрепване на административния капацитет, особено във връзка с правомощията по проверки за интегритет на съдиите, прокурорите и следователите, така че Инспекторатът към ВСС да може ефективно да изпълнява ролята си на основен гарант за функциониране на съдебната власт при спазване на принципа за върховенството на закона. Именно в тази посока са и изведените в доклада ключови приоритети за работа на Инспектората към ВСС през 2018 г.

Докладът за дейността на  Инспектората към ВСС за 2017 г. е достъпен на интернет страницата на институцията – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст