ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пленумът на ВСС извърши вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

всс

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт, като бе увеличен бюджета на Окръжен съд – Добрич за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат и съдебен служител за участие в работни групи за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, Правилата за прилагането му и Правилника за администрацията в съдилищата, както и за възстановяване на разходи за командироване на магистрат, по повод участието му в конкурсна комисия за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ИВСС и Окръжен съд Шумен за 2019 г. за покриване на разходи за горива, енергия, природен газ и изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на 2018 г. Недостигът на средства произтича от възникването на непредвидени разходи за възнаграждения на вещи лица, пътни, дневни и квартирни пари на експерти по делото за експлозията в село Хитрино, както и извършването на разходи за различни видове експертизи и конферентни връзки с чужди държави за нормалното протичане на първоинстанционното производство.

С решение от днес, бе дадено съгласие за корекции по бюджетите на ИВСС и Районен съд – Ямбол за осигуряване на средства за вещи лица; Районен съд Етрополе за заплащане на трудови възнаграждения на новоназначен съдебен служител; Районен съд – Дупница за текущ ремонт на покрива на сградата; Районен съд – Нова Загора за закупуване на сървър.

Извършени бяха и корекции по бюджетите на Административен съд – София-град и Районен съд – Търговище за покриване на разходи за изплащане на ел. енергия през м. декември от районния съд.

Дадено бе съгласие за увеличение на бюджета на Административен съд – Добрич за осигуряване на средства за смяна на предно стъкло на служебен автомобил Ситроен С4, като след превеждане на застрахователното обезщетение по сметката на ВСС, бюджетът на Административен съд – Добрич няма да бъде коригиран. Бюджетът на съда бе увеличен и с цел осигуряване на средства за заплащане солидарно на обезщетение за неимуществени вреди и деловодни разноски във връзка с решение № 260 от 30.11.2018 г. по гр. дело № 0294/2018 г. на Добричкия окръжен съд. На административния ръководител бе указано да уведоми Софийски окръжен съд и Върховен административен съд, че е изплатил своето задължение във връзка с решението по посоченото дело.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Стара Загора и Окръжен съд – Плевен за довършване на текущи ремонти; на Районен съд – Разград за спешен ремонт на кабинет след наводнение; на Окръжен съд – Търговище за авариен ремонт на покрива на сграда на съдебната палата; на Апелативен съд – Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2018 г.; на Районен съд – Петрич и Районен съд – Девня за осигуряване на средства за вещи лица, ел. енергия, телефони, поддръжка на хардуер и софтуери други разходи до края на годината.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

С решение от днес бяха извършени вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. в изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. и за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г. Утвърдени бяха и вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България и по бюджета на Върховния административен съд за 2018 г. с цел изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст