ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

всс

Съдийската колегия на ВСС проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Александър Цоков Желязков – съдия в Апелативен съд – София, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Полина Петрова Бешкова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“.

Поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ СК остави без уважение предложенията за  извънредно атестиране на Марияна Димитрова Ширванян – съдия в Административен съд – Варна, на Мирела Петрова Добрева-Георгиева – заместник-председател на Административен съд – София-област.

Колегията откри на основание чл. 197, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ процедура по извънредно атестиране на Христо Иванов Койчев – съдия в Административен съд – Варна.

С решение на Колегията на основание чл. 234 от ЗСВ са повишени Николай Стефанов Стефанов – съдия в Районен съд – Русе, и Васил Маринов Петков – съдия в Районен съд – Русе, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. Владимир Калоянов Крумов – съдия в Районен съд – Видин е повишен на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи изслушването на Георги Стоянов Чехларов – съдия в Софийския районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка. Решението е по негова молба.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложение на Комисията по атестирането и конкурсите за назначаване на Благой Потеров на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, на Стоян Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, на Ивайло Николов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна и на Стефка Янкова-Котрулева на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, поради взето по отношение на всеки от тях решение по протокол № 3/29.01.2019 г.

Предложението е внесено за разглеждане във връзка с постъпило възражение от Благой Потеров и молба от Стоян Германов – участници в конкурса за първоначално назначаване в апелативен съд – Наказателна колегия, както и Становище от административния ръководител на Апелативен съд – Варна.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложения, свързани с обявяване на свободните длъжности в окръжните съдилища на конкурс за заемането им, до приключване на спрените съдебни производства във Върховния административен съд, образувани по жалби във връзка с приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

По данни на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, тези съдебни дела са насрочени за 28.02.2019 г. С приключването им ще се внесе яснота по отношение на общия брой на длъжностите в окръжните съдилища, които могат да се обявят на конкурс.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с  чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. При три от тях предстои изтичане на мандата на административния ръководител: Окръжен съд – Варна, Районен съд – Кубрат и Районен съд – Смолян. При две от процедурите – за Районен съд – Девня и Районен съд – Първомай, длъжността „административен ръководител – председател“ е свободна.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Решението се публикува също на интернет сайта на ВСС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст