ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Договорните фондове бият депозита

Награди на в-к "Банкеръ" Банкер на годината 2016

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Октомври – декември 2018

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие – от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "ОББ асет мениджмънт" оглави подреждането  за 2018 г. като най-добро управляващо дружество у нас .

В този брой представяме поредната тримесечна класация за дейността на управляващите дружества през 2018 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 октомври до 31 декември 2018 година.

 

Не беше лесна  миналата година за дружествата, които управляват активи. Нарасна стойността на акумулираните от тях парични средства, но заедно с това само част от договорните фондове успяха да постигнат положителна доходност за последните 12 месеца. Разбира се, причините за това са най-различни – например  спадът на стойностите през миналата година на почти всички световни пазари и на основните  класове активи, които се търгуваха там. От друга страна, напрежението между двете най-големи световни икономики – САЩ и Китай, също даде своето отражение върху активността на инвеститорите и съответно върху цените на акциите и облигациите.

Въпреки това пазарът за управление на активи продължава да расте – като обем на активите, като брой на клиентите. Около 4.20% повече са паричните  средства, които  българските колективни инвестиционни схеми управляват в края на декември. Така за десето поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите в портфейлите им надскача сумата от 1 млрд. лева. А при намаляващите  банкови лихви това е добра новина за взаимните фондове (общо 130) – те все пак успяват да бъдат атрактивни поне за част от парите на недоволните инвеститори, които се интересуват от тези възможности за вложения.
Точки по отделните критерии, които използваме за класацията ни, получават 16 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор  и които  представиха данни за дейността си през последното тримесечие на 2018-а. Но само 12 от тези компании (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Изчисленията показаха, че три от тези фирми – "Елана фонд мениджмънт", "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", печелят точки и по петте показателя, което, съвсем естествено,  ги постави в първата половина на Топ 10 на най-добрите за периода между октомври и декември 2018-а. Това обаче не е изненада за тях, тъй като те са били сред номинираните през всяко едно от тримесечията на миналата и през тази година.

И десетте номинирани дружества от класацията през третото тримесечие запазват местата си и в подреждането в последната четвърт на миналата година. Челната петица остава без промяна. "ОББ асет мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 42 точки (от възможните 50) заслужи признанието за

"Най-добро управляващо дружество "

през четвъртото тримесечие. Компанията от банковата група ОББ запази лидерското място, което заемаше в класацията между юли и септември. "Елана фонд мениджмънт" (също с пет номинации) – но с 31 точки, я следва и е най-добре представилият се небанков фондмениджър. "ДСК Управление на активи" (с едно първо място по отделните номинации) запази мястото си на почетната стълбица и третата позиция.

Банковите фондмениджъри потвърдиха силното си представяне в сектора за управление на активи през последните дванадесет месеца, а три от тях запазиха местата си във финалния Топ 10. "ДСК Управление на активи", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ОББ асет мениджмънт" отново са дружествата с най-големи активи. Това е логично, тъй като те имат и много договорни фондове с различен рисков профил, които управляват. От друга страна, фактът, че са част от банкови групи им дава достъп до по-широка клиентска база. Това пък позволява преливане на парични средства от депозити в колективни схеми  и обратно – без те да изтичат извън групата. А така тези фондмениджъри могат да бъдат по-отворени към "търсенията" на клиентите си, като им позволяват да се възползват от моментните "хитови"  възможности за инвестиции.

В края на декември миналата година българските колективни схеми са управлявали общо 1.512 млрд. лв., а активите им са нараснали с 61 млн. спрямо резултата им към 30 септември. Добрата новина за инвеститорите е, че почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени – най-големите управляващи дружества от 2018-а пазят влиянието и позициите си в списъка на номинираните. Три банкови фондмениджъри отново са на челните три места, а заедно с "Реал Финанс асет мениджмънт" са единствените прескочили границата от 100 млн. лева.

С 217.4 млн. лв. "ДСК Управление на активи" отново изпревари конкурентите си. Усърдието на експертите на "ОББ асет мениджмънт" акумулира 198.39 млн. лв. в портфейла на компанията, а "Райфайзен асет мениджмънт (България)" управлява 196.785 млн. лв. в шестте свои колективни схеми. През последното тримесечие на миналата година "Реал Финанс асет мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър, привлякъл  общо 107.224 млн. лева.

Някои от инвеститорите търсят индивидуален подход към тях и към парите им по отношение на риск, ликвидност, валута и т.н. Това пък позволява в него да се използват широка гама от класове от активи и прилагането на гъвкави стратегии при управлението им. Във всеки случай подборът на един индивидуален портфейл се извършва след детайлна оценка на финансовото състояние на клиента, на неговия опит в областта на пазарите на финансови инструменти, както и на готовността и възможността му да поема съответните рискове. Предвид на специалните отношения с тези клиенти  управляващите дружества не са много склонни да разкриват информация за тези свои проекти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него – средна сума от такива активи на клиент. Компаниите, които спечелиха място сред номинираните, са сред най-предпочитаните за този тип услуги, което се потвърждава и от подреждането в предишните тримесечни класации на в.  "БАНКЕРЪ". Заедно с това те се възползват и от принадлежността си към големи финансови групи.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" остава лидерът по този показател, а в портфейла му са акумулирани около 8 млн. лв. и в края на декември управлява активи за 219.512 млн. лева. Фирмата е единствената, която отново успя да прескочи границата от 200 млн. лева. Схемата за индивидуално инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" бе сред най-търсените през периода, като привлечените в нея средства са 50.484 млн. лева. Тройката на най-"предпочитаните" в сегмента на доверителното управление се допълва от "Елана фонд мениджмънт". Неговите клиенти са му доверили 25. 997 млн. лева.

Както отбелязахме, липсата на достатъчно информация не дава възможност за получим "по-цветна картина" в тази ниша от управлението на активи. Изчислението на

средните активи на клиент под доверително управление

не внесе размествания по този показател през периода. Дружеството "Ти Би Ай асет мениджмънт" е повече от убедително и в това подреждане, а средният размер на парите на един клиент, които умножава, е нараснал до 43.902 млн. лева. След него отново са "ОББ асет мениджмънт" и "ПФБК асет мениджмънт".

Склонност към по-рискови сделки бе в основата за възвръщането на интереса към продуктите на дружествата за управление на активи, които пък продължават да търсят пътя към портфейла на клиентите си. Въпреки че те са отворени към "търсенията" на инвеститорите за алтернативни възможности, в периода между октомври и декември не бе лицензиран нито един нов договорен фонд. Съответно няма промени и по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

А това означава, че номинираните в Топ 10 пазят влиянието си в сектора. Те управляват 81 фонда от общо 130-те, организирани от 31 лицензирани фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" вече има в портфейла си 14 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" – с девет фонда. "Елана фонд мениджър" и "Компас Инвест" привличат инвеститори с по седем фонда.

Седемте банкови управляващи дружества остават важен фактор в сектора за управление на активи, след като контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (39 броя).

Инвеститорите винаги търсят нови възможности за печалба, а анализите им понякога ги карат да "прескачат" между различните алтернативи за вложения. Това става причина и за размествания по показателя

брой на индивидуалните клиенти

Това обаче вече не влияе върху дейността и обема на акумулираните активи на българските управляващи дружества. Клиентите вече подхождат информирано към своите решения и не бързат при всеки слух да разместват парите си. Договорните фондове печелят от структурирането на различни по риск портфейли, а стремежът им е по този начин да оптимизират приходите, както и да привличат нови клиенти. Българите все още не припознават колективните схеми като възможност за по-големи инвестиции въпреки свиващите се лихви по банковите депозити. Но пък тук се крие и потенциалът за ръст в сектора за управление на активи и фондмениджърите, които подобрят уменията си за привличане на парите на домакинствата и фирмите, ще продължат да разширяват влиянието си.

"ОББ асет мениджмънт" и "ДСК Управление на активи" уверено са начело по този показател, като предлагат услугите си и на повече клиенти. В края на декември всяко от тези дружества е привлекло съответно по 19 824 и 15 700 души. На петте фонда на  "ПФБК асет мениджмънт" са се доверили 14 хил. българи. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които в края на миналата година те вече са 13 407.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ОББ асет мениджмънт" АД притежава лиценз за управляващо дружество от 2004 година. В портфейла му има девет колективни инвестиционни схеми. Със своите активи за 198 млн. лв. компанията е сред трите най-големи управляващи дружества, привлекли по над 100 млн. лв. от своите клиенти. То е лидер в управлението на взаимни фондове и индивидуални портфейли от 2004 година.

От юни 2017 г. фондмениджърът  е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери във фондмениджъра са  Обединена българска банка, притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK – Белгия, с дял от 9.14% от капитала.

През 2016-а и 2018 г. отличието в класацията на в. "БАНКЕРЪ" за мениджър на най-добро управляващо дружество отиде при Катина Пейчева, която е изпълнителен директор на "ОББ асет мениджмънт" АД от юли 2007 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст