Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Десислава Стефанова Джарова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от 30.09.2019 г.

Решението е във връзка с подадена от Десислава Джарова молба за освобождаване от заеманата длъжност на посоченото основание.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Мая Христова Банчева-Кобурова – административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Петрич, считано от 25.09.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението е във връзка с изтичащия на 24.09.2019 г. мандат на Мая Банчева – Кобурова като административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт назначи Стела Борисова Кацарова – съдия в Софийски градски съд, Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд, Руси Викторов Алексиев – съдия в Софийски градски съд, и Райна Георгиева Стефанова – съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Техните кандидатури са предложени от Алексей Трифонов – административен ръководител – председател на Софийски градски съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, повиши в длъжност Петя Иванова Петрова Дакова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Бургас, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, и Даниела Петрова Костова – съдия в Специализирания наказателен съд, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.

Те са класирани на първите две места в конкурса за повишаване за две длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия.

Поради попълване на местата, Съдийската колегия прекрати гласуването за останалите кандидати, допуснати до участие в конкурса.

На повишените магистрати е възложено да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Конкурсната процедура е обявена с решение на СК по протокол № 13 от 24.04.2018 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 38 от 08.05.2018 г.

Съдийската колегия на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административния процесуален кодекс, спря процедурата за повишаване в ранг на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, до влизане в сила на решение на Колегията по протокол № 23/16.07.2019 г., т. 22, с което е приета комплексна оценка от периодично атестиране на съдия Тодорова.

Решението на СК е обжалвано от съдия Тодорова пред Върховния административен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст