Атестираха 12 прокурори и 3 следователи, освободиха един обвинител

Висш съдебен съвет ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Екатерина Цанкова Микова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Александър Георгиев Павлов – прокурор в Софийска градска прокуратура; полк. Данаил Георгиев Дименов и майор Галин Николаев Андонов – военни следователи във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив; Васка Александрова Карабойчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив; Райна Андреева Гундева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград; Живко Динев Пенев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик; Иван Петров Спиров – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив;  и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе периодично атестиране на Диана Янкова Векилова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Николай Найденов Павлов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, и прие комплексни оценка от атестирането им „Добра“.

Колегията проведе извънредно атестиране на Георги Николов Василев – заместник-административен ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен (на основание чл.196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ), на Георги Димитров Георгиев – и. ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе и на Иван Стоянов Стоянов – и. ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково (на основание чл.196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ), като прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Даниела Михайлова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура – Варна и Елза Миткова Митева-Варадинова – прокурор в Районна прокуратура – Перник, поради постъпили възражения срещу изготвените им комплексни оценки. Колегията остави без уважение възражението на прокурор Вълчева и след проведено периодично атестиране прие комплексна оценка от атестирането ѝ „Добра“. Приета бе и предложената от КАК комплексна оценка от атестирането „Добра“ на прокурор Варадинова, която придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – подадена оставка, Валери Константинов Илиев от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Козлодуй, считано от 26.09.2019 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст