Всяка стокова борса ще има собствен клирингов механизъм

Пазари

Депутатите приеха на първо четене предложените промени в Закона за стоковите борси и тържищата, които са свързани и се отнасят до дейността на „клиринговата къща“. Те бяха внесени от Министерския съвет и на днешното заседание бяха подкрепени със 77 гласа "за", 29 – "против", и 10 – "въздържал се".

Предвижда се за гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки, които не са финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, стоковата борса да създаде специален клирингов механизъм, като условията за действието му се регламентират в борсовия правилник на съответната стокова борса. Всички останали сделки с финансови инструменти се сключват съгласно приложимото законодателство. 

Опозицията не одобри предложените мотиви по проектозакона  и изрази опасенията си, че с тези промени някой иска да контролира стоковата борса в България. Гечев отбеляза, че над 90 на сто от сделките, които се осъществяват на Софийската стокова борса, са държавни поръчки. Т. е., някой иска на обществените поръчки да им уреди един хубав клирингов механизъм, който да е по вътрешни правила на борсата, коментира той.  

В сега действащия закон е предвиден лицензионен режим за осъществяване на дейност като клирингова къща, но той не е вписан в административния регистър. В тази връзка се предлага по преценка на административния орган да се допълни списъка или режимът да премине в регистрационен. Предлага се също така, ако лицензионният режим за клирингова къща се запази, да се посочат изчерпателно основанията за отказ за издаване на лиценз, особените правила по издаване, спиране, прекратяване и отнемане на лиценза, както и да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща.

Клиринговите механизми са в основата на развитието на срочната борсова търговия, но клирингът като структура, т.е. като финансова институция клиринговата къща съществува само в САЩ и Индонезия, където обемите на търговия са в крупни размери  – трилиони долари.

В Европа правилата за клирингов механизъм са установени в борсовите правилници на съответните стокови борси и клиринговането се осъществява чрез самите тях, а не чрез отделна клирингова финансова институция.

Към момента, анализът на бъдещите потенциални пазарни възможности в България и в Черноморския регион не очертава нива на търсенето и предлагането на борсови стоки, които да обосновават необходимостта от наличието на клирингова къща като самостоятелна институция.

Така че много по-удачен е вариантът да се използва европейската практика, например в Холандия (Амстердамската стокова борса), при която клиринговият механизъм е уреден в правилника за организацията и дейността на стоковата борса.  

Поради гореизложеното и в следствие на пазарния анализ в краткосрочен и дългосрочен план, според вносителите, не е необходимо прилагането на лицензионен режим за създаване на отделна финансова клирингова институция, а е достатъчно клиринговият механизъм да бъде уреден в борсовия правилник на съответната стокова борса.

С предвидените промени се създават условия за осъществяване на реална срочна борсова търговия и отпада досега съществуващ излишен лицензионен режим, което ще доведе до намаляване на административната тежест върху бизнеса по създаването и функционирането на клиринга. От друга страна, това ще има положителен ефект за борсовите членове – икономически оператори, търгуващи на борсата, при гарантиране на задълженията на страните по сключените договори.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст