ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 400 млн. лв. от антикризисния пакет вече са при фирмите и гражданите

пазари пазар пари бизнес борса предприемач

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката предложи пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, от министерството представят отчет за периода от 23 октомври до 6 ноември. 

По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 са одобрени за финансиране 21 190 проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева. По процедурата са сключени 21 190 договора. 

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата. С нея ще се предвиди възможност за повторно изискване от кандидатите за отстраняване на нередовности по отношение на подадените от тях проектни предложения. Въз основа на така предоставената възможност предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. В помощ на кандидатите ще се използват областните информационни центрове, които да ги подпомогнат за коректното подаване на повторно изисканите от кандидатите документи.

Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева като допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.

По процедурата за

„Подкрепа за средни предприятия

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е  започнала оценка на подадените общо 1932 проектни предложения на стойност 263 688 340,21 лева. Това ще става на два етапа. За по-бързото приключване на оценката, Управляващият орган  на ОПИК, предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати.

Процедурата „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, с бюджет от 30 млн. лв. и процедурата „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма“, с бюджет от 10 млн. лв., са отворени за кандидатстване. 

Двете нови процедури

предстои да се обявят в рамките на ОПИК – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по по първата процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

По процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ бюджетът е в размер на 40 000 000 евро/ 78 233 200 лева, който е разпределен по групи сектори и категории предприятия.

По отношение на допълнителните средства от 

Инициативата на ЕК – REACT-EU в размер на 391 млн. лева,

съгласно предложението на ЕК за регламент относно REACT-EU и указанията на Централното координационно звено към Министерския съвет, е в процес на подготовка изменение на ОПИК във връзка със структурирането нова приоритетна ос. Проект на изменението е изпратен неформално на ЕК. Със средствата от REACT-EU се предвижда да стартират две процедури:

– до края на 2020 г. за възстановяване и растеж на МСП, с индикативен бюджет 200 млн. лв. и

– в началото на 2021 г. за цифрови и зелени иновации с индикативен бюджет 191 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст