ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пазарът на отпадъци става все по-интересен за бизнес

американски боклук

Отпадъците са естествен продукт на много дейности и производства. В повечето случаи те са ненужен, неизползваем или нежелан материал. Различните видове отпадъци варират в зависимост от използваните технологии, но някои от тях могат да се превърнат и в ценна суровина и могат да бъдат рециклирани  (сметопреработени) и повторно използвани.

Много от тези отпадъци имат негативен ефект върху заобикалящата ни околна среда, а и върху човека и върху животните и птиците. За съжаление вследствие на индустриализацията количеството на боклука се увеличава с бързи темпове, което поставя и въпроса за организиране на събирането и преработването му. 

Нов играч влиза на пазара на отпадъци у нас. Комисията за защита на конкуренцията е разрешила придобиване на пряк едноличен контрол от страна на Кирил А. Търев върху „Уейст Солюшънс“ ООД – Варна и непряк контрол върху дъщерното дружество „Уейст Солюшънс България“ ЕООД – София.

Целта на планираната сделка е Кирил Търев да придобие дружество с установен бизнес модел, стабилни и прогнозируеми парични потоци, което ще му позволи да навлезе на пазара за събиране и управление на отпадъците.

Участниците в нея са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всичките им фирми на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева. Възникналото задължение за предварително уведомяване е изпълнено.

„Уейст Солюшънс“ ООД е едноличен собственик на „Уейст Солюшънс България“ ЕООД. Двете се занимават с предприемаческа дейност в областта на отпадното стопанство – събиране и извозване на отпадъци от домакинства и промишлеността, улично почистване и зимно поддържане, оползотворяване и отстраняване на вторични суровини, озеленяване, цветопроизводство, поддържане на светофарни съоръжения и пътна маркировка, ремонт и асфалтиране на улици, пътища и тротоари, строително-монтажна дейност, търговия с вторични суровини, транспортна и спедиторска дейност. 

Сключването на сделката е под условието, че се получи разрешение от Комисия за защита на конкуренцията. Контролираните от Кирил Търев дружества имат  дейност на територията на страната, но в различни сфери от тази на купуваното предприятие. 

„Уейст Солюшънс” ООД не извършва самостоятелна търговска дейност, а приходите му са от дейността на "Уейст Солюшънс България“ ЕООД – събиране, транспортиране, складиране, обработване и оползотворяване на битови, строителни, производствени отпадъци, както и събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци. Дружеството извършва още комунални услуги към различни общини, като почистване и зимно и лятно поддържане на улици, тротоари, площади и други зони за обществено ползване. Основната дейност на предприятието се осъществява на територията на общините Добрич, Разград, Плевен, Попово, Исперих, Генерал Тошево, Етрополе, Ветово и Руен. В общините Разград и Добрич „Уейст Солюшънс България“ ЕООД е оператор и на регионалните депа за отпадъци. Освен посочените дейности, дружеството има сключени договори за събиране, транспорт и оползотворяване на отпадъци и с частни клиенти

След направения анализ на дейността на засегнатите предприятия, КЗК е установила, че планираната концентрация няма да окаже въздействие на нито един съответен пазар на територията на страната. Участниците в сделката не осъществяват дейности на едни и същи пазари, нито оперират на вертикални или на тясно свързани на тях съседни пазари. В резултат комисията счита, че сделката следва да бъде разрешена. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст