ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Масово отстраняват кандидати в обществени поръчки за 1,7 млрд. лв. на ВиК дружествата

вик

Преди година ударно бяха обявени обществени поръчки в 14 ВиК дружества за „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за общо 1,7 млрд. лв. На най-апетитните и проблемни места, като напр. в печално известното ВиК Перник, бяха отстранени всички кандидати без един, който съвсем неслучайно беше дал близка до пределната цена. Въпреки установените от Върховния административен съд (ВАС) съществени нарушения, ВиК дружества не прекратяват поръчките, с цел да избегнат повторно обявяване и провеждане на процедурите чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което безспорно би гарантирало публичността и прозрачността при възлагателния процес и би предотвратило всяка възможност за подмяна на оферти или части от офертите, каквато има при подадените на хартия.

Обявените процедури имат за цел чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура, да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води и са насочени и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Срамно е 25% от столицата на държава в Европейския съюз да е без канализация. А в други райони на страната положението е още по-зле.

С оглед липсата на достатъчен вътрешен експертен капацитет, който да е на разположение за целия период на изпълнение на проектите (между 51 и 54 месеца), ВиК дружествата са възложили на външни експерти/екипи дейностите по организация и управление на проектите за изграждане ВиК инфраструктура, след провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), сочи Lex.bg.

При провеждане на процедурите за възлагане на услуги по организация и управление на проектите от ВиК дружествата впечатление правят някои обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за гарантирането на честна и лоялна конкуренция при възлагателния процес и реалното прилагане на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност на разходите.

На първо място, такова обстоятелство е допускането само на един участник до етапа за оценка на офертите, като всички останали участници са отстранени. Точно това се случи при проведените от ВиК Кърджали, ВиК Ямбол, Вик Сливен, ВиК Перник процедури за възлагане на дейностите по организацията и управлението на проектите за изграждане на ВиК инфраструктура. Отстраняването от участие в процедурата рефлектира върху правата на участниците, като препятства правната възможност за оценка и класиране на подадените оферти. При някои от проведените процедури отстранените от участие оферти са значителен брой – по 7 отстранени от участие оферти има във всяка от обществените поръчки при проведените от Вик Сливен и от ВиК Перник процедури, където единственият класиран участник е определен за изпълнител. Не е сериозно при сравнително добре подготвени участници седем без един да са отстранени. При обжалването на процедурата за Перник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) решението беше потвърдено, но Върховният административен съд отмени определянето на победителя.

Дори в хипотеза на само двама допуснати участници до етапа на оценка на офертите и класиране в процедурите (както е при проведените процедури от ВиК Русе, ВиК Враца, Вик Пловдив, ВиК Шумен), остава съмнението за наличие на предварителни договорки между двамата класирани съответно на първо и на второ място. А и по този начин е възпрепятствана възможността за прекратяване на процедурата от страна на възложителя на основание наличието на само една подходяща оферта (чл. 110, ал. 2, т. ЗОП). Също така при евентуален отказ на класирания на първо място участник да сключи договор не би било наложително да се прекратява процедурата, тъй като има и друг класиран – този на второ място, който може да бъде определен за изпълнител.

На фона на броя на ВиК дружествата бенефициенти по проектите по ОПОС – 14, твърде малко са случаите на реална конкуренция при проведените процедури за организация и управление на проектите – при проведените процедури от ВиК Стара Загора и от ВиК Варна са класирани 3-ма участници, а в тази на ВиК Видин са класирани 5-ма. Само в единични случаи изобщо няма отстранени от участие (като в процедурата, проведена от ВиК Варна). Притеснително обстоятелство е, че класираните на първо място и определени за изпълнители участници в проведените от ВиК дружествата процедури, са избрани с ценови предложения, които са почти на прага на прогнозната стойност на обществените поръчки, т.е. избрани са кандидатите с максимални цени за изпълнението.

Това обстоятелство невинаги е видно веднага, защото при определянето на комплексната оценка на офертите по критерий оптимално съотношение качество/цена, икономически най-изгодната оферта се определя съгласно методиката, утвърдена от възложителя, където предложената цена има определен коефициент на тежест в общата оценка на офертата. Струва си да се отбележи, че при критерий оптимално съотношение качество/цена, цената, за която ще се изпълняват или вече се изпълняват договорите, е наистина максималната (напр. само 1000 лева под прогнозната стойност при възлагането на договор за 1 115 000 лв. без ДДС от ВиК Ямбол) или близо до максималната (при цена с 3% – 5% по-ниска от прогнозната стойност при процедурите на ВиК Кърджали и ВиК Шумен).

Доста от ВиК дружествата (ВиК Враца, ВиК Видин, ВиК Стара Загора, ВиК Сливен, ВиК Перник, ВиК Шумен) са определили като критерий за възлагане „най-ниска цена“.  Само в редки случаи може да се каже, че този критерий е приложен в действителност – само когато е допуснат повече от един участник до етап на оценка на офертата и когато дадената от него цена е осезателно по-ниска. В останалите случаи критерият „най-ниска цена“ е само формален, доколкото допускането на един единствен участник до етап оценка на офертите реално не позволява сравнение на различни цени и определянето на най-ниската такава, а избраният за изпълнител след оценка по критерия „най-ниска цена“ всъщност става изпълнителят, предложил цена близка до прогнозната стойност на поръчката, т.е. най-високата цена (в рамките на само 1% – 4% по-ниска от прогнозната стойност при процедурите на ВиК Перник, ВиК Стара Загора, ВиК Сливен).

При масовото отстраняване на всички участници, освен на класирания на първо място и при определянето за изпълнител на участника, предложил най-висока цена за изпълнението на услугите за организация и управление на проекта, безспорно и очевидно е, че има възложители, които освен че просто допускат или отстраняват в нарушение на закона (както беше установено от ВАС за процедурата в Перник), не спазват и основни принципи за възлагане на обществените поръчки (чл. 2 ЗОП) – на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, на свободна конкуренция и пр.

Към 29 април 2021 г. в КЗК текат производства по обжалването на проведени процедури от ВиК Перник и от ВиК Шумен.

При ВиК Перник се обжалва решението на възложителя след повторно провеждане на процедурата, след като ВАС е отменил първоначалното решение на възложителя и потвърдителното решение на КЗК. В решението на ВАС, постановено във връзка с проведената от ВиК Перник през 2020 г. възлагателна процедура, е констатирано, че класираният на първо място и избран за изпълнител участник не отговаря на заложените критерии за подбор, а именно – че предложени технически експерти не отговарят на изискванията за опит, което в голяма степен илюстрира изказаните по-горе съмнения от работата на комисиите, допуснали единствен участник до оценката на офертите.

Може би само ВиК Силистра ще проведе отново процедура за възлагане на управление на проекта си за изграждане на ВИК инфраструктура, вече чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), тъй като само ВиК Силистра е дружеството, прекратило процедура си за управление на проекта.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст