Фондовете искат КФН да подгони Голямото пиле

БФБ стартира борсовата търговия на Градус АД...

Частните пенсионни фондове призоваха Комисията за финансов надзор (КФН) да провери дали компанията на приближения до властта Иван Ангелов, известен и като Голямото пиле – "Градус" АД, е извършила нарушения при листването си на Българската фондова борса. Те настояват всеки човек или институция, който има информация за злоупотреби на "Градус" на борсата, да ги уведоми. Това става ясно от позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

 

"Законът ни дава право като миноритарни акционери, каквито са пенсионноосигурителните дружества, закупили акции на "Градус" АД, да изискат документи от компанията, свързани с нейната дейност. Пенсионно-осигурителните дружества са готови да извършат такава вътрешна проверка, но без конкретна насока тя би била неефективна", се казва в становището на пенсионните дружества.

Така те отговориха на бизнесмена Светослав Илчовски, който твърди, че компанията за птиче месо и продукти е извършила

финансови злоупотреби

при първичното публично предлагане на борсата в София през 2018 година.

Седем пенсионноосигурителни дружества са инвестирали общо 46 млн. лева в акции на "Градус" АД, което се равнява на 0.28% от активите на управляваните от тях пенсионни фондове към края на декември 2020 г., но това все пак е една доста внушителна инвестиция в "Градус" АД.

Като миноритарен акционер, пенсионните дружества могат да поискат по-специфични документи от фирмата на Иван Ангелов – като например банкови извлечения. При излизането си на борсата през 2018 г., "Градус" беше оценена на около 450 млн. лева. Към днешна дата, пазарната капитализация на "Градус" АД вече е

малко под 350 млн. лева.

На 10 май акциите на дружеството са поевтинели с 2.7%, до цена от 1.422 лева.

Ако бъде открита злоупотреба, пенсионните фондове обещават да направят всичко, за да защитят интересите на техните клиенти. Това важи както за злоупотреба при първичното предлагане на акции на "Градус" АД и неговата дейност като публично дружество, така и при публично разпространяване на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа за акциите и така да влияе негативно на тяхната цена, поясняват от БАДДПО.

От КФН рапортуваха, че извършват регулярни текущи проверки на постъпващата финансово-отчетна информация от страна на всички публични дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, в това число и на „Градус“ АД. За периода, през който дружеството е публично от 2018 г. до настоящия момент, не са установени нарушения на законодателството, което се отнася до дейността на публичните дружества, казаха от регулатора. Извършваната дейност от „Градус“ АД и неговите дъщерни компании до придобиване на публичен статут

не подлежи на надзор от КФН.

От август 2018 г. до края на месец април 2021 г. общо изтъргуваният обем акции от капитала на дружеството е 10 147 628 бр. акции, при най-ниска цена 1.35 лв. за акция и най-висока цена 1.85 лева. 

Балансовата стойност на една акция на „Градус“ АД към 31.03.2021 г. е 1.30 лева. Цената на една акция на същата компания при затварянето на пазара на 05.05.2021 г. е 1.56 лв., а към – 07.05.2021 г. – е на ниво от около 1.45 лв., т.е. налице е спад от 6.4 %. Горното не дава основания за съмнения за наличието на измами или нередности при продажбата на акции на дружеството на „Българска фондова борса“ АД.

В периода, в който „Градус“ АД е публично дружество,

в КФН не са постъпвали жалби

или сигнали от лица, инвестирали в ценни книжа на компанията.

Акциите на „Градус“ АД се търгуват на „Българска фондова борса“ АД от средата на 2018 г., като в изпълнение на нормативните изисквания са допуснати до търговия на регулирания пазар въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за първично публично предлагане на акции.

Проспектът е изготвен за публично предлагане на емисия акции в размер до 55 555 556 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Предлагането обхваща до 27 777 778 броя нови акции, предложени за записване при увеличението на капитала на „Градус“ АД (нови акции) и до 27 777 778 броя съществуващи акции.

В допълнение, мениджърът на предлагането има правото да разпредели допълнително още до 6 638 888 броя акции (свръх разпределени акции). Предвидено е окончателната емисионна стойност на акциите да бъде определена при аукцион в ценовия диапазон в минимален размер 1.80 лв. и максимален размер 2.35 лв. за една акция.

Заявлението за потвърждаване на проспекта за първично публично предлагане на акции, издавани от „Градус“ АД, е внесено в КФН през април 2018 г., като на свое заседание Комисията e разгледала книжата и е взела решение от заявителя да се изиска

отстраняване на констатирани непълноти

и несъответствия в съдържанието на проспекта в едномесечен срок.

КФН е изискала коригиране и допълване на проспекта с оглед обезпечаване на максимално разкриване на данните за финансовото състояние на емитента и неговата група и свързаните с дейността му рискове. В резултат на това, в проспекта е изложена информация, че минималната (1.80 лв.)  и максималната (2.35 лв.) стойности са определени въз основа на комплексен анализ, включващ финансови показатели, очаквано развитие на групата, рискови фактори, глобално и регионално макроикономическо развитие и др.  

Комисията за финансов надзор не е и не би могла да бъде страна в публичното предлагане, нито е в състояние да определи самостоятелно или да потвърди определената от емитента емисионна стойност на акциите, обясняват от Надзора.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст