ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Високите цени на природния газ обезсмислят ТЕЦ с такава суровина

ТЕЦ "Марица изток 2"

Комплексът "Марица Изток" предизвиква много проблеми със замърсяването на въздуха и високите суми, които трябва да плаща за  вредните емисии, които създава. Експерти предлагат различни иде и и проекти за справяне с проблемите. Комплексът има страгическо значение за нашата електроенергийна система и е важен като място, което дава работа на много хора от региона около него.

Експертите от "Булатом" са разработили свой анализ за ефектите и последствията при реализиране на проект за преминаване на блоковете в комплекса "Марица Изток" на природен газ.

Според тях за подмяна на горивната база на блоковете в комплексна "Марица Изток" (при запазване на нивото на производство – 14-15 милиона МВтч. годишно) на природен газ,

ще са необходими около 3-4 милиарда нормални куб. м. газ годишно.

От къде това количество газ може да дойде ? Първо, от "Турски поток". Той има капацитет от 14.7 милиарда куб. м природен газ, като в това количество за България са предвидени 3 милиарда куб. м природен газ., а останалият капацитет е за страни като Сърбия и Унгария. Потреблението в България на тази суровина възлиза на около 3 милиарда куб. м годишно и предвиденото количество ще задоволи текущите нужди на страната – при положение, че спре подаването на газ по тръбопровода от Украйна, от където в момента получаваме почти същото количество газ. Газопроводът вече работи, но не на пълна мощност, като капацитетът му е блокиран за следващите 10 години.

Другата възможност е от конекторната връзка с Гърция, която все още е в строеж и не се знае кога ще бъде въведена в експлоатация. Очаква подаването на около 2 милиарда куб. м природен газ по него. Но тези количества не са ясни кога и на какви цени ще бъдат доставени, отбелязват от "Булатом".

В 1000 куб. м. природен газ има 10.5 МВтч. енергия. Централите в комплекса "Марица  Изток" при тази си технологична структура могат да достигната КПД от 43 процента. Т.е. възможното количество ел. енергия от тези блокове ще бъде 4.5 Мвтч. при изгарянето на 1000 куб. м газ.

В момента при цена на газа е около 220-250 ЕВРО за 1000 нормални  куб. м газ

са нужни инвестиции от порядъка на 1.5-2 млрд. лева

за осъществяването на модернизациите (реконструкция на котлите – нови горелки преработка на дъната на котлите, премахване на инсталациите за сероочистка и системите за изсушаване на гипса, както и инсталиране на рекомбинатори за улавяна на азотните окиси – NO2) за блоковете в комплекса "Марица Изток". Времето необходимо за осъществяване на  модернизацията е около 5 години. При тези данни има много неясни въпроси, които могат значително да оскъпят тези дейности  – липса на фирми и хора, които могат да осъществят тази модернизация; необходимо е включване в модернизацията на съоръжения за улавяне на азотни окиси, т.е. за тази дейност ще са необходими допълнителни инвестиции.

Парите, нужни за осъществяване на модернизацията, могат да се обезпечат на базата на заеми, които ще се връщат в продължение на 10 години след въвеждане в експлоатация на модернизираните блокове. Но каква ще бъде цената на произведената от тях ел. енергия:

– 10 ЕВРО/МВтч – за връщане на инвестиции при общо производство от блоковете то "Марица Изток 1-3" от около 15 милиона МВтч.   

– 10 ЕВРО/МВтч. – оперативни разходи (експлоатация, поддръжка и т.н.);

– 3-5 ЕВРО/МВтч. – банкови разходи – обслужване на взетите кредити;

– 5 ЕВРО – печалба за собственика;

– горивната съставляваща – газ – 55 ЕВРО/МВтч. при изгаряне на 1000 куб. м. и цена от 250 ЕВРО и производство на ел. енергия с КПД от 43 процента; 

– 25  ЕВРО/СО2 за МВтч. – при производства на ел. енергия от газ се отделя 0.5 т. СО2 и затова цената е такава.

Общата възможна цена на ел. енергията от централите на комплекса "Марица Изток" след направена модернизация при използване на газ и цени на газа и емисиите е около 110 ЕВРО/Мвтч., при положение, че средната цена на борсата в момента е около 55 ЕВРО/МВтч.   

За изграждане на напълно нови мощности от порядъка на 2000-2500 Мвт., които да заменят съществуващите такива в момента в басейна "Марица Изток",  които могат да достигнат КПД от 64%, са необходими около 10 години и финансов ресурс от 2-2.5 милиарда евро. Към това се добавя изискването на Европейската общност, че тези такива големи горивни уредби, работещи на газ, могат да работа до 2050 година.

Следва да се има предвид и още един неизяснен въпрос – в момента "Марица Изток 1 и 3" са частни съоръжения и не е ясно кой ще покрие разходите за тяхната модернизация  – те или НЕК (респективно българската държава) – това следва да се изясни от условията на подписаните договори между НЕК и тези централи, действащи в момента.

С осъществяване на една такава модернизация на блоковете в комплекса "Марица Изток" постигаме :

– крайните цени на произведената от блоковете в комплекса "Марица Изток" ел. енергия, било то с въглища, както е сега или с газ, след осъществяване на евентуална модернизация, са почти еднакви и са около 2 пъти по-високи от цените на ел. енергията на борсата – в момента !!!

– в момента в централите комплекса  "Марица Изток" работят около 4000 специалисти, а в минния комплекс работят около 8000 човека.  При преминаване на централите в комплекса на горивна база газ, на работа ще остават около 1/2 от работещите в момента специалисти в комплекса – т.е. около 2000 човека. Работещите в минния комплекс би трябвало да отпаднат изцяло. Възможно е една част от тях да бъдат пенсионирана, друга голяма група ще бъде преквалифицирани, а определена част – около 1000 специалисти, ще се използват за  рекултивацията на мините за период от около 10 години. Държавата следва да реши откъде ще дойде финансирането на такава рекултивация – например да се включат в плана за реализацията на зелената сделка – т.е. средства от Европейската комисия.  

– намаляване на  замърсяването на околната среда около 3 пъти. 

На този фон информацията за

развитието на подобен бизнес в Турция

е следната. Преди 10 години ел. системата на Турция произвеждаше около 47% от ел. енергията си от газови централи. В момента този процент е 22-24%  (намаление на това производство повече от 2 пъти). Причината за това е повишаването на цените на произведена енергия, т.е. в такива съоръжения в Турция се налагат ограничения на производството на ел. енергия от газ, имайки предвид, че Турция не е член на обединената ел. система на Европа. Природният газ за това производство в Турция идва основно от Русия и допълнително от Иран, и Азербайджан. Т.е. тенденцията за  производството на ел. енергия от газ в Турция е да се намалява това производство на ел. енергия от газ. Примерът е доста показателен.     

По директивите на Брюксел, във връзка с осъществяване на зелената сделка ТЕЦ-вете в България следва да прекратят експлоатацията си до 2050 година. Това се отнася за големи горивни уредби с горивната съставляваща природен газ. Въглищните централи следва да прекратят експлоатацията си до 2030 г., като има очакване това да стане и по-рано чрез прилагане на финансов механизъм с увеличаване цената не емисиите. 

Имайки тези предварителни данни се пита дали този проект е икономически целесъобразен???

Отговорът в момента определено е – НЕ, отбелязват от "Булатом".

 

Всички приведени цени в информацията са актуални към момента – 10 юни 2021 г. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст