Банковият сектор отчита спад на нетната печалба до 309,2 млн. лв. към юни

Пари

В края на второто тримесечие на 2021 г. активите на банковата система са в размер на 128,48 млрд. лв. и представляват 103,2% от БВП. В периода между април и юни банковият сектор отчита нетна печалба от 309 млн. лв., като има спад от 11,5% на тримесечна база. Това сочи анализ на Асоциацията на банките в България (АББ), която публикува тримесечни информационни материали с основни акценти върху икономиката и банковия сектор у нас.

В публикацията "Икономиката и банковият сектор на България – второ тримесечие на 2021г.” се казва още, че към 30 юни 2021 г. брутните отсрочени кредити достигат 9.42 млрд. лв., от които 7.35 млрд. лв. за предприятия и 2.07 млрд. лв. за домакинства.

Средните  лихвени  проценти  по  новодоговорените  кредити  и  срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности. Ръстът на активите на банковия сектор в края на второто тримесечие на 2021г. е от 11,4% на годишна база, като те достигат 128,48 млрд. лева. Делът на активите на банките спрямо прогнозния БВП за 2021г. е 103,2% към 30 юни тази година.
В края на второто тримесечие на 2021г. пазарният дял на петте най-големи банки  по размер на активите нараства до 66,6% от 66,5%, колкото беше към края на март 2021-а. Пазарният дял  на банките от втора група е без промяна при 30,1 на сто.  От своя страна, активите на клоновете на чуждестранни банки намаляват до 3,3% от общите активи на системата при 3,4% в края на първото тримесечие на тази година.

Към 30 юни  2021 г. общо 61,1% от активите в банковата система са под формата на  кредити  и вземания, които възлизат на 78,46  млрд. лева. Паричните средства, които се равняват на 23,95 млрд. лв., формират 18,6% от активите. Делът на портфейлите с ценни книжа е 15,8% (20,29 млрд. лв.). За сравнение, в края на първото тримесечие на 2021г.  делът на кредитите и вземанията беше 60,2%, на паричните средства –  20%, а на портфейлите с ценни книжа – 15,3 на сто.
Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 112,43 млрд. лв., като нараства с 11,8% на годишна база. Собственият  капитал  в  баланса  на  банковата  система  нараства  през  второто тримесечие на тази година (с 403 млн. лв., 2,6%) и в края на юни възлиза на 16,04 млрд. лева. В края на март тази година стойността му бе 15,64 млрд. лева. Към края на юни стойността  на  собствения капитал  е  с  8,8%  по-висока  спрямо  същия  период  на предходната година.
През  второто  тримесечие  на  тази година  банковият  сектор  отчита  спад  на  нетната печалба от  11,5% на тримесечна база до 309,2  млн. лева. За сравнение, през  първото тримесечие на тази година реализираната от банковата система печалба възлизаше на 349,4 млн. лв., докато през второто тримесечие на 2020г. тя беше в размер на 219,1 млн. лева. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст