ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дивидент и обратно изкупуване на акции от „Бианор“

кредит

ИТ компанията „Бианор холдинг“ АД – София планира да разпредели разпредели дивидент за акционерите и да изкупи собствени акции. Това предлагат мениджърите в поканата за свикване на извънредно общо събрание на 20 септември.
Предвижда се разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от предходни години и резерви, формирани от печалби, под формата на паричен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала. Става въпрос за сума в общ размер на 1 404 461.76 лева. Така всеки акционер ще получи по 2.08 лева за една своя акция преди облагане с дънъци.

Съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
Изпълнени са изискванията на чл. 247а от Търговския закон относно условията за изплащане на дивиденти – според индивидуалния финансов отчет за 2020 г., проверен и приет от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 24 юни, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
„Бианор холдинг“ е сключило договор с „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД за подпомагане на тази процедура.
Съветът на директорите предлага за начална дата на изплащане 15 октомври, което ще продължи до 15 ноември (не по-късно от 60 дни от провеждане на общото събрание, взело решението за изплащане на дивидента).
Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на „Централния депозитар“ АД на ценни книжа. Разходите за изплащане на дивидента ще бъдат за сметка на дружеството.
В дневния ред е и точката за овластяване на съвета на директорите да проведе процедура за

обратно изкупуване на акции

на ИТ фирмата и определяне на параметрите на обратното изкупуване на акции. Максималният брой акции е до 3% от общия брой издадени от компанията акции или до 20 256  броя. Предвижда се това да стане в рамките до една година от приемане на решението за обратно изкупуване. Минимална цена от която ще започне събирането на тези книжа е 10 лв. за един брой и ще може да стигне  до 13 лв. за акция.
Общото събрание на акционерите ще овласти съвета на директорите на „Бианор холдинг“ да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в посочените граници, включително конкретните дати за начало и край на процедурата в рамките на определения срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от общото събрание на акционерите, както и да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.
Съветът на директорите на дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които то ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Общото събрание на акционерите ще овласти борда на директорите на „Бианор холдинг“ да се разпорежда с придобитите от дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.
"Бианор холдинг" обединява група от компании, които разработват мобилни приложения и решения в областта на мобилните комуникации и телекомуникациите, както и уеб-базирани решения и продукти, които оптимизират бизнес процесите. Компанията има две дъщерни дружества: "Бианор Сървисиз" ЕООД, и Bianor Inc.

"Бианор" има зад гърба си проекти със световни лидери и си партнира с водещи IT компании като IBM, АТ&Т, Sunbird, RedHat и т.н.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст