Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Николай Николов – съдия в Софийски районен съд, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за атестиране за придобиване статут на несменяемост. Колегията отложи за следващо заседание приемането на комплексната оценка, тъй като при проведените три последователни гласувания за всяко едно от трите предложения за комплексна оценка бе получен резултат –  6 гласа „За“ и  не бе налице необходимото мнозинство от 8 гласа.

Без уважение е оставено възражението на Мария Дучева – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Айтос срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Заради епидемичната обстановка тя не се яви лично на днешното заседание, но в писмено становище е потвърдила, че поддържа направеното възражение, както и че при атестирането ѝ следва да се отчете, че през атестационния период е заемала длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград, който е бил на едно от първите места по натовареност на територията на страната и процедсуалните срокове за разглеждане на НОХДела са били изключително кратки, което не е отразено в атестационния формуляр.

Съдийската колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране и прие, на основание чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“ – 94 т. на съдия Мария Дучева.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Десислава Петрова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Чепеларе и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“. Съдия Петрова придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Татяна Костадинова – съдия в Софийски градски съд; на Петя Стоянова – съдия в Районен съд – Ботевград; на Асен Радев и Невена Ковачева – съдии в Районен съд – Бургас; на Христо Христов – съдия в Районен съд – Севлиево; на Живка Желязкова-Спирова – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Сливен, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от тяхното атестиране „Много добра.“

Проведено е извънредно атестиране на Любомир Генов – съдия в Районен съд – Добрич, като Колегията прие комплексна оценка „Много добра“.

Считано от датата на вземане на решението на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ са повишени Вера Найденова – административен ръководител – председател на Районен съд – Плевен, Христо Крачунов – съдия в Софийски районен съд и Мария Иванова-Ангелова – съдия в Софийски районен съд

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст