ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Кристина Куртева – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, Антония Въчкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Пламен Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, и на Силвия Евстатиева – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, като прие комплексна оценка „Много добра” и така изброените магистрати придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Извънредно е атестирана Светлана Вайзе – следовател в Следствения отдел в Специализирана прокуратура с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Щелиян Димитров – прокурор в РП – Бургас, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост „Много добра“ с цифрово изражение 4,81.

Той изразява несъгласие срещу формираната от Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС оценка „4" в Част V, т. 4 от ЕФА, излагайки доводи, че нито един от петте показателя, имащи отношение при формиране на оценката по критерия, не се ползва с по-голяма тежест от останалите, поради което единствено правилен е подходът, налагащ съвкупно обсъждане на всички значими за този критерий данни и поставянето на оценка при съпоставяне на направените положителни и отрицателни заключения, отделно за всеки от показателите.

В представянето си, прокурор Димитров изложи допълнителни съображения към изготвеното възражение, като акцент бе поставен върху резултатът от неговите подадени протести, което Колегията отчете като впечатляващо. В тази връзка процентът на уважените протести през атестирания период е 93,3 % от общия брой на подадените.

В тази връзка, Колегията реши да отложи произнасянето по възражението на  Щелиян Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Бургас за следващо заседание, като указва на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да извърши проверка и да представи на Прокурорската колегия всички факти, свързани с подадените от прокурор Димитров протести за периода на атестирането му.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст