Фирмите привлякоха през БФБ над 169 млн. лева

кредит

С над 169 млн. лева са увеличили капитала си българските публични дружества през „Българска фондова борса“ АД през миналата година. Проучване на в. „Банкеръ“ показва, че шест компании от най-различни сектори са подкрепили със свеж капитал своите инвестиционни планове, а борсовите играчи са обогатили своите портфейли с нови книжа. Трябва да отбележим и факта, че през второто тримесечие на миналата година не е осъществено нито едно увеличение на капитала.

В сравнение с 2020-а има намаление в тази сума, но така е само на пръв поглед. Тогава само три фирми увеличиха капитала си, като акумулираха общо 207.42 млн. лева. Но едната от тях беше „Първа инвестиционна банка“ АД, като само тя успя да събере от инвеститорите над 195 млн. лева от общата сума.

През четвъртото тримесечие на миналата година

„Еврохолд България“ АД

акумулира най-голямата сума – 157 436 000 лева. Тя бе част от плановете за финансиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга – енергетика и застраховане, съобщиха тогава от компанията. 

През юли Комисията за финансов надзор вписва в публичния регистър емисия в размер на 62 974 400 нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, която беше издадена от „Еврохолд България“ в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 197 525 600 лева на 260 500 000 лева с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

На 8 септември в Търговския регистър беше вписано увеличението на капитала на

„Доверие – обединен холдинг“ АД,

извършено чрез първично публично предлагане на акции съгласно решение на Управителния съвет на компанията и въз основа на проспект, одобрен от Комисията за финансов надзор. След тази процедура капиталът на бившия приватизационен фонд нарасна с 2 763 576 лева и е в размер на 21 499 855 лева, разпределен в същия брой обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев за всяка акция.

"Доверие – обединен холдинг" е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща деветнадесет дружества от осем различни отрасли на икономиката в седем населени места на територията на България. Най-големите му акционери са две дружества, свързани с Огнян Донев – "Софарма" АД с дял от 32.94% и "Телекомплект" АД с 8.92% от книжата с право на глас.

"София Комерс – Заложни къщи" АД

промени капитала си чрез конвертиране на привилегировани акции. Така от 2 септември след обединяване на 201 154 привилегировани акции /издадени преди пет годиин/, които бяха прехвърлени към емисията от 2 172 315 безналични обикновени акции, без да се променя, капиталът на дружеството вече е в размер 2 373 469 лева, но разпределен в същия брой само от обикновени акции с номинална стойност от 1 лев.

"София Комерс-Заложни къщи" е най-голямата верига заложни къщи в България и единственото по рода си акционерно дружество, чиито акции се търгуват на "Българската фондова борса" АД. Емисията дялови книжа е част от индекса BGBX40 на фондовата борса у нас. Освен на вътрешния пазар, от началото на 2018 година дружеството откри дъщерна фирма в Македония.

"Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД

за пореден път увеличи капитала си като използва за това парични средства от резервите си. През юли Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер на 2 300 000 обикновени, поименни, безналични, акции с право на глас, с номинална стойност от 1  лев всяка. Тя беше издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 82 200 000 лева на 84 500 000  лева със собствени средства на дружеството. Тихомир Каменов е мажоритарният акционер във фармацевтичната компания, която търгува както с лекарства от водещи международни компании, така и генерични, произведени в заводите й в Пловдив и Варна. Продължават дейностите по разширяване на таблетния цех в Пловдив.

"Феърплей Пропъртис" АДСИЦ

на два пъти увеличи капитала си като използва емисия варанти. В първата подписка през юни се упражниха 12 500 000 броя варанти и се записаха 12 500 000 нови акции на дружеството. Емисионната им стойност бе в общ размер на 12 500 000 лева. Втората подписка приключи на 16 ноември като се упражниха 3 400 000 броя варанти като се записаха 3 400 000 акции от увеличението на капитала на дружеството. Емисионната им стойност бе в общ размер на 3 400 000 лева. Така капиталът на дружеството нарасна от 33 145 400 лева на 49 045 400 лева.

Тази процедура стана с решение на общо събрание на притежателите на варанти от 10 юни миналата година и последвали решения на съвета на директорите на дружеството.

Дружеството инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителство и въвеждане в експлоатация на нови сгради у нас. Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които дружеството има намерение да се ориентира в средносрочен план, са жилищни сгради в курортни комплекси, хотели и апартаментни къщи /apartment houses/ (жилищни сгради, които предлагат под наем апартаменти с частично хотелско обслужване) както на територията на страната, така и в рамките на София.

„Капман Дебтс мениджмънт“ АД,

което се занимава с придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения и други, увеличи капитала си с издаване на права. В резултат през януари миналата година КФН вписва издадената от него емисия в размер на 1 165 000 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Тя беше издадена от „Капман Дебтс Мениджмънт” в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лева на 1 215 000 лева с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст