Свитите продажби намалиха и печалбата на “Софарма”

Лекарства

Спад на продажбите и на нетната печалба на Софарма“ АД през миналата година в сравнение с 2020 година. Това показва междинният финансов отчет на производителя на лекарства.

Приходите от продажби на европейските страни намаляват

с 14.1 млн. лв. в сравнение с 2020 г., основно поради свиването на сделките в Русия с 9.1% и в Украйна с 31.4 на сто. Спадът на продажбите в Украйна и Русия се дължи на натрупаните по-високи нива на готова продукция в местните дистрибутори в началото на миналата година, като на местния пазар в Украйна групата отчита увеличение в стойностно и количествено измерение на продажбите спрямо 2020-а. Европейскят пазар осигурява 51% от паричните постъпления на „Софарма“.

Приходите от другите пазари намаляват с 2,1 млн. лв. спрямо 2020 г., основно в резултат на намаление на износа за Казахстан.

Продажбите на вътрешния пазар се увеличават

с 9.7 млн. лв. през 2021 г. до 79.1 млн. лева. Дружеството запазва своя пазарен дял и към края на годината заема 2.9% от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 10.9% от продажбите в натурално изражение. Общо 40% от продажбите на фармацевтичната компания се реализират на вътрешния пазар.

Намалените продажби свиха разходите

През миналата година по-съществени изменения се отчитат в разходите за материали, основно в частта основни материали за производство, което е свързано с намалените продажби през дванадесетте месеца на 2021-а. Платените средства за персонала намаляват с 3.7 млн. лв. като основната причина е свиването на общия брой наети работници и служители в компанията. В средносписъчния списък за 2021 г. в „Софарма“ АД е имало 1860 човека при 1991 за 2020-а.

При разходите за външни услуги най-съществена промяна има при харчовете за консултантски услуги, които се увеличват с 2 млн. лева. В същото време намаляват разходите за изработка и за поддръжка на сгради. Другите харчове за дейността също намаляват с 2 млн. лв., основно в частта брак на дълготрайни активи.

След случилото се през миналата година нетната печалба намалява до 24.5 млн. лв. в сравнение с 28.7 млн. лв. през 2020-а.

Най-големите акционери в дружеството са „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, свързано с изпълнителния директор Огнян Донев, който контролира 27.86%, и “Телекомплект инвест” АД с дял от 20.68% от капитала. „Софарма“ АД е изкупило обратно 13 055 000 собствени акции, или  9.68% от книжата с право на глас.
Рискове

Потенциалните ефектите върху дейността на „Софарма“ в резултат на ковид пандемията може да включват: намаление на приходите, извънредни разходи, забава с изпълнение на
проекти, планирани инвестиции и други. Дружеството е изложено на силна конкуренция на пазара и у нас и в чужбина. То е зависимо от одобренията на  регулаторните органи и промяна в законодателството, което регулира бизнеса на компанията.

Политическата обстановка в България и в експортните пазари на дружеството, по-специално Русия и Украйна, има съществен ефект върху операциите му и неговото финансово състояние.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST