ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Радостин Радков – председател на Административен съд – София-град, за изпълняващ функциите „административен ръководител “ на АССГ, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е, във връзка с предстоящото изтичане на мандата му като председател на съда.

Колегията отложи разглеждането на негова молба за преназначаване на длъжност „съдия“ в АССГ за провеждане на съгласувателна процедура за свободните длъжности в съда.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет състави Списък на действащите съдии по реда на чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт, според който в 14-дневен срок от насрочване на прекия избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, съответната колегия на ВСС съставя списъци на действащите магистрати, които служат за избирателни списъци.

Списъкът, в който са включени 2210 съдии, се публикува на интернет сайта на ВСС.

На основание чл. 5, ал. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, Колегията възложи на администрацията на ВСС да извърши служебна проверка на действащите съдии, като актуализира избирателния списък.

В тридневен срок от публикуване на списъка всеки съдия, на основание чл. 29д, ал. 2 от ЗСВ може да поиска от Съдийската колегия на ВСС да бъде включен в него. Колегията се произнася в тридневен срок от постъпване на искането с решение, което не подлежи на обжалване.

Съдийската колегията на Висшия съдебен съвет командирова Любка Петрова – съдия във Върховния административен съд, за участие в интервюта за предварителен подбор на кандидати за съдии в Единния патентен съд (ЕПС) в Мюнхен – Германия, и в Люксембург, Велико Херцогство Люксембург.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г. тя е номинирана за представител на Република България в Консултативния комитет на ЕСП. Като негов член магистратът ще участва в предварителния подбор на кандидатите за съдии в ЕСП.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра председател на Районен съд – Сливен. Кандидатурата на Живка Желязкова-Спирова – и. ф. „административен ръководител –председател“ на Районен съд – Сливен, получи 4 гласа „за“ и 6 гласа „против“.

Колегията прекрати процедурата по отношение на Иван Манчев – съдия в Районен съд – Сливен, след като той заяви, че оттегля кандидатурата си.

Решението на СК подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст