ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Съдийската колегията на Висшия съдебен съвет откри процедури за преназначаване по реда на Закона за съдебната власт на магистрат от Районен съд – Сливен, и на магистрат от Районен съд – Харманли, в Районен съд – Пловдив.

На административните ръководители на Районен съд – Сливен и на Районен съд – Харманли е указано, че следва надлежно да уведомят съдиите в съответния орган за решението на СК и за възможността в 7-дневен срок от получаването му да подадат заявления с мотиви за преназначаване по реда на ЗСВ в Районен съд – Пловдив.

Колегията не откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от Районен съд – Радомир, както и от Районен съд – Велинград и Районен съд – Средец. Съобразени са становища на Комисията по атестирането и конкурсите към СК, според които откриването на процедури по посочения ред от тези съдилища, от които също са подадени от магистрати заявления за преназначаване, е неоснователно към момента, тъй като ще доведе до увеличаване на натовареността в тях.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести Татяна Тодорова – съдия в Районен съд – Радомир, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от датата на встъпване. На магистрата е възложено да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдия Тодорова е следващият по реда на класирането кандидат в конкурса за преместване и заемане на длъжности „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на СК.

Решението подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от Закона за съдебната власт.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритите с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към СК процедури по извънредно атестиране на Венелин Иванов и Магдалена Лазарова – съдии в Апелативен специализиран наказателен съд. Те следва да бъдат прекратени, предвид решение на Колегията за прекратяване на обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, и отпадналото основанието за провеждане на извънредно атестиране на магистратите.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Ивелина Велчева – съдия в Районен съд – Балчик, на Венцислав Василев – съдия в Районен съд – Русе, на Стефан Милев, Атанас Атанасов и Андрей Ангелов  – съдии в  Софийския градски съд, като прие за атестираните комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Милен Михайлов – съдия в Софийския градски съд и прие комплексна оценка „много добра“. На основание ЗСВ, съдия Михайлов придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията повиши Димчо Димов – съдия в Районен съд – Ямбол, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, а Златка Чолева – съдия в Софийския градски съд, е повишена на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст