Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна Петко Петков – следовател от Специализиран отдел 02 „Криминален“ в НСлС, на основание чл. 29г, ал. 3 от Закона за съдебната власт, до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Неговата кандидатура е предложена от следователите от Националната следствена служба, Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури в страната и Следствените отдели в Софийска градска прокуратура и Специализираната прокуратура. Допълнително е подкрепен от Окръжните следствени отдели в Окръжните прокуратури в Стара Загора и Шумен.

В рамките на срока за постъпване на предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите са издигнати кандидатурите на Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, Петко Петков – следовател от Специализиран отдел 02 „Криминален“ в НСлС и Наталия Стаменова – следовател в отдел „Специализиран“ в НСлС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Лилия Терзийска – прокурор във Върховна касационна прокуратура, считано от 14 април 2022 г., поради навършване на пенсионна възраст.

Колегията освободи Дарин Христов от заеманата длъжност заместник-окръжен прокурор на Бургас и го преназначи на длъжност „прокурор“ в същата, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия определи трета щатна длъжност за заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – Перник чрез трансформиране на една длъжност „прокурор" от щата на органа, а за длъжността е назначена Гергана Малиновска – прокурор в Районна прокуратура – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност. Необходимостта от оптимизиране щатната численост на органа се мотивира с окрупняването и присъединяването към Районна прокуратура – Перник на три териториални отделения, в следствие на което многократно е увеличен обемът на дейностите, свързани с администрирането.

По направено предложение от административния ръководител, за заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – Благоевград е назначен Костадин Чилев – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Цветана Бързинска – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, като прие комплексна оценка „Много добра". Атестирани за придобиване статут на несменяемост са Надя Загорова – прокурор в Софийска градска прокуратура и Валентина Пенчовска – Кадийска – прокурор в Районна прокуратура – Враца, като приема комплексна оценка „Много добра" и двамата обвинители придобиват статут на несменяемост.

Извънредно е атестиран Христо Матев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, с комплексна оценка Много добра".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст