ПРБ предлага промени в НПК и НК с цел по-ефективно и бързо правосъдие

Прокуратура на Република България

Предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Наказателния кодекс (НК), които да доведат до подобряване на ефективността на наказателния процес, до ограничаване на формализма и до по-бързо и справедливо правораздаване, бяха представени днес, 06.04.2022 г, от заместник главния прокурор Красимира  Филипова.

Предложенията са изготвени след сравнителен анализ с правните уредби на редица европейски държави, сред тях на Франция, Германия, Италия, и са съобразени с препоръки на европейски експерти в областта на наказателното правораздаване.

Част от идеите за промени имат за цел да се преодолее един от основните проблеми – формализмът в наказателния процес, и се отнасят до изискванията за изготвяне на обвинителния акт и до годността на доказателствата. В България законът изисква в обвинителния акт да бъдат описани точно времето, мястото и начина на извършване на престъплението, за разлика от други държави, където, например, няма задължение да бъде подробно описан начинът на извършване на престъплението в обвинителния акт. Съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) обвиненото лице трябва „да бъде незабавно запознато и в подробности информирано за характера и причините за обвинението срещу него“, а не за всички обстоятелства, посочени в чл.246 от НПК.

Други от предложенията за промени в НПК и НК се отнасят до кръга на поемните лица, до разпити на определени категории свидетели, до оптимизиране на съставите на престъплението „подкуп“, отпадане на провокацията към подкуп, както и до способите за разкриване и доказване на подкупа и др. Например предлага се регламентиране на провокацията към подкуп като ново специално разузнавателно средство, осъществявано от служител под прикритие, при съответен съдебен контрол.

Предложенията са насочени и към осигуряване на необходимата наказателно-правна защита при престъпления, извършени от омраза.  Едно от тях е – да се въведе норма в Общата част на Наказателния кодекс, според която извършването на престъпление по дискриминационни подбуди се счита за отегчаващо наказателната отговорност обстоятелство.

Според прокуратурата са необходими и други промени, свързани със съставите за тероризъм, трафика на хора, длъжностните и корупционните престъпления. Предлага се в случаите на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества, управляваното МПС да се отнема в полза на държавата, когато е собственост на дееца.

Необходими са и промени в законовите разпоредби относно наказанията при извършването на множество престъпления, реабилитацията и начина на приспадане на задържането под стража при изпълнението на наказанията „лишаване от свобода“ или „пробация“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст