Държавата да си събере съдебните такси по дела на синдиците

Георги Зяпков КТБ Георги Христов КТБ

Държавата да си събере дължимите съдебни такси по дела на синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) и да търси отговорност от виновните лица. Това призовават в писмо до финансовия министър Асен Василев бившите директори на КТБ Георги Христов и Георги Зяпков. Според тях НАП бездейства по издадени в нейна полза изпълнителни листове за милиони левове, като с това едновременно ощетява бюджета и уврежда масата на несъстоятелността на КТБ, тъй като насърчава синдиците да водят обречени дела. 

 "Вредата настъпва в резултат от упражняване правото на искове, завеждани от синдиците на банката по тяхно усмотрение. При упражняване правото на тези свои правомощия синдиците на КТБ са освободени от първоначално заплащане на дължимите държавни такси за съответните производства на основание чл. 57, ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН). С оглед изхода от производствата обаче в случай на загубване на делото масата на несъстоятелността се обременява с дължимата държавна такса, която е в размер на 4 % от материалния интерес на първа инстанция и 2 % на въззивна. В настоящия сигнал изложението е за търговски и граждански дела, заведени от синдиците на различни правни основания, визирани в ЗБН и други закони, по които има неподлежащи на обжалване и влезли в сила съдебни решения с присъдени в полза на държавата немалки по размер суми. Същите са дължими от загубилата делата страна и фактически обременяват масата на несъстоятелността", пишат Христов и Зяпков. 

И задават въпроса какви действия са предприети за събиране на тези държавни вземания, по които има издадени изпълнителни листове. Другият въпрос е изяснено ли е от органите на НАП на кой ред като кредитор поставят държавата по тези вземания синдиците. Според двамата бивши директори на КТБ държавата трябва да получи 100 % от сумите по тези вземания, тъй като заведените от синдиците дела са образувани в рамките на усилията им за попълване масата на несъстоятелността и представляват разноски за нея. А съгласно ЗБН разноските по несъстоятелността са трети ред вземания от общо петнайсет – веднага след обезпечените със залог или ипотека, и вземанията, заради които се упражнява право на задържане върху имот.

"Ако се окаже, че синдиците подреждат подобни държавни вземания на крайните редове, това означава че реално държавният бюджет ще понесе щета в размер на присъдените и дължими в нейно полза такси. Възниква въпрос: означава ли това, че съдът е водил и администрирал тези изключително тежки, трудоемки и времеемки дела, за да се окажат те водени за сметка на държавата. Иначе казано, държавата ли ще плати сметката за тези дела? Не представлява ли само по себе си несъбирането на дължими държавни такси по тези дела предоставяне на недопустима и неразрешена държавна помощ спрямо едно несъстоятелно юридическо лице или спрямо едни физически лица – синдици на несъстоятелна банка, оторизирани по силата на закон да управляват и представляват масата на несъстоятелността на КТБ?", питат Христов и Зяпков. 

В сигнала до Асен Василев е приложен и списък с 6 загубени от синдиците гражданки и търговски дела, разгледани и решени на две инстанции в софийските градски и апелативен съдилища. Общо присъдените по тях в полза на държавния бюджет суми възлизат на близо 6 млн. лв., като подателите на сигнала посочват че тези дела са малка част от многобройните производства, водени по искове на синдиците на КТБ. Самите синдици не са предоставяли никога реална и надеждна информация за разноските по несъстоятелността, които са предмет на спекулации за разхищения във вреда на кредиторите. Секретност, която подхранва твърденията, че се прилагат схеми за източване на несъстоятелността в полза на "правилните" хора чрез посредничеството на адвокатски, счетоводни и консултантски кантори.   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст