Растежът на кредита за частния сектор се очаква да се забави

БНБ сграда

Растежът на кредита за частния сектор се очаква да се забави през тази година и в края на декември да достигне 6.8% (8.8% през декември 2021 г. ), за което основно влияние се очаква да има по-слабият темп на нарастване на кредита за домакинствата в условията на повишена несигурност в икономическата среда и съществено забавяне на растежа на частното потребление.

Това е записано в тримесечната макроикономическа прогноза, изготвена от БНБ. Тя представя годишни прогнози за основни макроикономически показатели за България през текущата и следващите две години.

Същевременно прогнозираната висока инфлация през текущата година в съчетание с все още ниските лихвени проценти по кредитите е възможно да продължат да стимулират търсенето на жилищни кредити. При  заемите за нефинансови предприятия през 2022 г. от БНБ очакват годишният растеж да остане близък до отчетения в края на миналата година. Значителното поскъпване на енергийните стоки и на различни суровини и материали вероятно ще продължи да подкрепя търсенето на банков ресурс за оборотни средства и запаси през годината, докато търсенето на кредити за инвестиционни цели ще бъде силно потиснато.
Други фактори, които се очаква да имат потенциален ограничаващ ефект върху растежа на кредитите, от страната на предлагането са обявените от БНБ увеличения на антицикличния капиталов буфер от 0.5% на 1%, в сила от 1 октомври 2022 г., и от 1% на 1.5%, в сила от 1 януари 2023 г., и запазването на 1.5% през второто тримесечие на 2023 г., както и въвеждането на нови регулаторни мерки, свързани с минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения (MREL) на кредитните институции.

В периода 2023-2024 г. от БНБ очакват известно засилване на кредитната активност,

което ще отразява главно плавното нарастване на  инвестициите на частния сектор и ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата.

В прогнозата е включена информация за силно възходяща динамика на краткосрочните лихвени проценти на междубанковия паричен пазар в еврозоната, включително преминаването им на положителна територия от 2023 г., въз основа на наличните данни за пазарните очаквания. Поради режима на паричния съвет лихвените проценти в еврозоната оказват значително влияние върху лихвените проценти в страната и можем да очакваме тези по новите депозити и кредити да започнат да се повишават от текущите много ниски в исторически план нива.

От БНБ предвиждат депозитите на неправителствения сектор в банковата система да продължат да нарастват през прогнозния хоризонт, но да следват тенденция към постепенно забавяне. Тази динамика ще продължи да отразява запазването на отрицателните реални лихвени проценти по депозитите, както и прогнозираното забавяне на растежа на заплатите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст