Бивш ръководител служба за социални дейности към Община Банско отива на съд за неправомерно изплатени 222 263,19 лева.

община банско

С обвинителен акт Окръжна прокуратура – Благоевград повдигна обвинение и предаде на съд Е. П. за извършени от нея престъпления по чл. 219 от НК.

С решение на Общински съвет – Банско била създадена служба „Заведения за социални услуги“. Тя имала статут на второстепен разпоредител с бюджетни средства, предоставяни й ежегодно от общината. Ръководството на службата било възложено на обвиняемата Е. П., главен експерт „Социални дейности“ към община Банско. Тя отговаряла за организирането и контрола на дейността в сферата на социалните заведения и услуги. Служебните й задължения включвали финансовото управление по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин на предоставените публични средства. Принципите и начините за осъществяването и прилагането им са регламентирани в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси.

В качеството си на ръководител на службата обвиняемата била длъжна да организира и да приложи контролни дейности за предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с нормативна и поднормативна уредба.

Въпреки вмененото й задължение за това, Е. П. не го изпълнила. В службата нямало изградена система за предварителен контрол при поемане и извършване на разход. Нямало вътрешни правила, които да регулират и определят обема на проверките за плащане, вида и съдържанието на документите при извършването им, както и определени лица за осъществяване на предварителен контрол.

В периода на управление на службата обвиняемата Е.П. сключила множество договори с различни физически и юридически лица, които имали за предмет ремонт и поддръжка на поверените й заведения за социални услуги, както и доставка на стоки и услуги. Тя самостоятелно преценявала с кого да договаря, да сключва писмен или устен договор, неговото съдържание и цена. Писмените договори и издадените фактури съдържали неясни и най-общи формулировки на договорената услуга или стока. При устните договори не било изисквано удостоверяване на представителната власт, самоличност и доказателства за налични технически възможности на търговеца за изпълнението му. Много граждански договори обвиняемата сключила с неустановени лица, ползващи чужда самоличност.

Задълженията по голяма част от договорите се изплащали в брой, като в разходните касови ордери не се посочвало поименно лицето, което получавало сумата. В преобладаващия брой случаи в службата при заплащане към фактурите не били прилагани протоколи за извършени строително–ремонтни работи или други, удостоверяващи извършената услуга или доставка. Липсвали подписи на получатели на паричните средства.

За осъществяване на дейността на службата на обвиняемата Е. П. били предоставени от Община Банско 6 леки автомобила. Един от тях, с пълномощно от нейно име, бил предоставен за ползване на спортен клуб. Въпреки това горивото и смазочните материали продължили да се заплащат от служба „Заведения за социални услуги“ към община Банско. Операциите по тези разходи били невярно документирани, като Е. П. допуснала неправомерен достъп и злоупотреба със средства на службата в размер на 59 830,17 лева, довели до разпиляването им.

В хода на разследването са били събрани доказателства за това, че с действията си обвиняемата утвърдила да бъдат платени средства от бюджета на служба „Заведения за социално подпомагане“ – Банско по неизпълнени граждански договори за извършване на работа чрез личен труд, представляващи неистински документи; по неистински фактури за недоставени стоки, неизвършени услуги и СМР; за закупуване на винетни стикери, надхвърлящи реалния брой на ползваните от службата през съответния период моторни превозни средства. Общият размер на неправомерно изплатените средства е 222 263,19 лева.

В качеството си на длъжностно лице обвиняемата Е.П. умишлено не положила достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното й имущество. В резултат на това последвало значително разпиляване на средствата, предоставени от бюджета на Община Банско.

Предстои делото срещу Е.П. да продължи в съда.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST