В Годишния доклад за дейността на ВКС през 2021 г. се констатира увеличение на делата на фона на критичното ниво на кадровата обезпеченост на съда

вкс

В Годишния доклад за дейността на Върховния касационен съд през 2021 г. се посочва, че за разлика от последните години, когато съществува тенденция за плавно намаляване на делата, през изминалата година се наблюдава обрат, който отново извежда на преден план въпроса за това доколко е приемлив за един върховен съд обемът на делата за разглеждане от касационната инстанция. До 2020 г. се отчита недостатъчно бързо, но все пак трайно постигане на целите по Мярка 3.6.2 от Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, която предвижда намаляване на натовареността на Върховния касационен съд. „За съжаление, статистическите данни за постъпващите във ВКС дела и за общия брой на делата за разглеждане през 2021 г. регистрират увеличение, което въпреки по-високия брой на решените дела през годината в сравнение с предходната, очаквано води до повишен брой на останалите несвършени дела в края на отчитания период“, пише председателят на съда.

Към 1 януари 2021 г. несвършените дела, останали за разглеждане и решаване през годината, са 4110 бр. (при 4344 бр. през 2020 г., 4181 бр. през 2019 г., 4024 бр. през 2018 г. и 4260 бр. през 2017 г.). Постъпилите дела през 2021 г. – 9099 бр., бележат сериозното увеличение от 1300 дела в сравнение с 2020 г., когато тези дела са 7799 бр. (през 2019 г. те са 9244 бр., през 2018 г. – 9483 бр., а през 2017 г. – 9758 бр.). Общият брой на делата за разглеждане през 2021 г. е 13 209, което представлява увеличение с 1066 бр. в сравнение с предходната година (12 143 бр. през 2020 г., 13 425 бр. през 2019 г., 13 507 бр. през 2018 г. и 14 018 бр. през 2017 г.). Съдиите от ВКС през 2021 г. са решили общо 8213 дела. Свършените дела показват увеличение с 204 бр. в сравнение с 2020 г., когато те са 8009 бр. (през 2019 г. са 9046 бр., през 2018 г. са 9145 бр., а през 2017 г. са 9802 бр.).

В доклада се напомня, че работата на върховните съдии не се изчерпва само с пряката правораздавателна дейност, а включва и множество други ангажименти, изискващи експертен ресурс. Върховният касационен съд активно упражнява своето конституционно правомощие да уеднаквява съдебната практика чрез тълкувателната си дейност. Освен това съдиите от ВКС участват в редица работни групи и други междуинституционални формати; подготвят и изпращат становища до Конституционния съд и такива в рамките на съгласувателни процедури; изготвят становища по законопроекти и при обсъждането им участват в комисиите на Народното събрание; членове са на различни междуинституционални органи; участват в държавни изпитни сесии и в помощни атестационни комисии, както и в обучения като лектори, в семинари и конференции като представители на съда; анализират съдебната практика и подготвят отговори на въпросници от върховни съдилища, постъпили във ВКС в рамките на членството му в Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз, както и на такива, изпратени от Асоциацията на върховните съдилища в страните – франкофони.

При всички тези отговорни, сериозни и отнемащи ресурс и време задължения на съдиите от ВКС, както и на фона на значителното увеличение на броя на постъпилите дела, респективно на общия брой на делата за разглеждане, останалите несвършени дела към 31 декември 2021 г. са 4983 бр., докато в края на 2020 г. те са с 873 бр. по-малко – 4110 бр. (през 2019 г. – 4344 бр., през 2018 г. – 4181 бр., а през 2017 г. – 4024 бр.). „В сравнение с предишните пет години броят на несвършените дела е най-високият, което е притеснителен индикатор по отношение на бързината на правораздаването във Върховния касационен съд, като причините за това са обективни и са посочени в настоящия доклад. Основните са свързани с изключително критичното ниво на кадровата обезпеченост на съда (при щат от 110 съдии титулярите в момента на изготвяне на този документ са 87) и увеличените постъпления на дела“, пише председателят на съда.

По отношение на кадровата обезпеченост на ВКС в доклада се подчертава: „Не е пресилено да се каже, че неуспехът на последните проведени конкурси за назначаване на съдии във ВКС нанесе много тежък кадрови удар върху съда. При петте незаети щатни бройки в Наказателната колегия (НК) през 2022 г. тя ще трябва да излъчи членове на комисии за конкурсите за НК на ВКС и за наказателните отделения на апелативните съдилища. Това автоматично означава, че обемът на постъплението ще се разпределя реално измежду 21 съдии. Почти по аналогична схема е застрашен кадровият потенциал и на Гражданската колегия, по отношение на която може да бъде проследена същата тенденция: от правораздаващите в момента 43 титулярни съдии (с намаление на 41 поради предстоящо пенсиониране на колеги през 2022 г.), следва да бъдат отделени също 8 съдии във връзка с провеждането на отменените конкурси, като вероятно ще се увеличи броят на командированите съдии.“. В критично състояние е кадровият ресурс и на Търговската колегия, която е с най-малък числен състав. В отчета се казва, че от м. май на настоящата година заетите в колегията 17 титулярни съдии ще намалеят на 16 поради пенсиониране. За 2021 г. постъплението е от 2769 дела, като са свършени 2562 дела.

Постъпилите и свършените дела са съизмерими като брой, същественото обаче е, че това са дела, образувани през предходната година/години. Към м. март 2022 г. по безлихвената набирателна сметка на ВКС в БНБ за обезпечения са натрупани близо 89 млн. лева, като тази стойност се формира предимно от допуснати обезпечения по дела на Търговската колегия. „С оглед продължителната висящност на делата, задържането на суми в подобен размер за продължителен период от време обяснимо генерира напрежение в сферата на търговския обмен“, пояснява председателят на съда и уточнява, че неблагоприятните последици, обусловени от забавеното разглеждане на делата, не могат да бъдат преодолени само с организационни мерки, тъй като основната причина се корени в тежката кадрова необезпеченост на колегията.

В годишния доклад се посочва: „Добрата организация на дейността на Върховния касационен съд е немислима без кадрови ресурс, позволяващ адекватно натоварване, при което съдиите да разполагат с обективни условия за качествено и срочно правораздаване и прецизно изпълнение на останалите задължения и отговорности, които са им вменени. С оглед на голямата отговорност при решаването на делата като последна инстанция адекватното натоварване следва да осигурява на съдиите необходимото време за задълбочена подготовка по делата, за изследване на изменящото се законодателство, за проучване на практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека и като краен резултат – за изготвянето на добре мотивирани съдебни актове, съобразени с правните норми и духа на законите“.

Според ръководителя на съда на базата на изготвена обективна информация за натовареността на работата в отделните колегии следва да бъдат усвоени всички налични щатни бройки, като при необходимост председателят на ВКС ангажира Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с искане за разкриване на допълнителни щатни съдийски бройки. От ключово значение е и своевременното организиране и провеждане на конкурсите за съдии за съответните колегии на ВКС. „Сега провеждането на тези конкурси е затруднено до степен обезсмислянето им, като се има предвид значителното изоставане при организирането на конкурсите след освобождаването на съдийски бройки, неясната законова регламентация в ЗСВ и тази в Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, приети от ВСС, тромавата процедура по тяхното провеждане, незачитането в определени случаи на резултатите от класирането на кандидатите от конкурсната комисия, отмяната на конкурси изцяло или частично поради констатирани от ВАС дори и несъществени нарушения при тяхното провеждане. Затова председателят на ВКС следва да проведе консултации относно възможностите за законодателни изменения в ЗСВ по отношение на процедурата по провеждане на конкурсите за повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи“, се казва в доклада.

В документа се отчита, че с цел уеднаквяване на съдебната практика за постигане на предсказуемо и качествено правосъдие през 2021 г. във ВКС са образувани 9 тълкувателни дела, а са приети и обявени 10 тълкувателни решения/определения. До Конституционния съд е внесено едно искане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС за тълкуване на норми от Конституцията. Едно преюдициално запитване е отправено до Съда на Европейския съюз от съдебен състав на Първо търговско отделение на ВКС.

В годишния доклад се посочва, че съдиите през 2021 г. са били ангажирани с решаването на проблемите, свързани с внедряването и работата с Единната информационна система на съдилищата. Сред мерките за преодоляването им е изготвеното Становище от Върховния касационен съд по необходимостта от законодателни промени в Закона за съдебната власт и процесуалните закони в частта за електронното правосъдие. „Във връзка с необходимостта от прецизиране и допълнение на разпоредбите на ЗСВ, ГПК и НПК работна група от Върховния касационен съд изготви подробни предложения за законодателни изменения, които са предоставени на вниманието на сформираната работна група в Министерството на правосъдието (с участието на представители на ВСС и други съдебни органи)“, пише председателят на съда.

През 2021 г. Върховният касационен съд продължава да изпълнява мерките от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, предвиждащи ежемесечно публикуване в сайта на ВКС на предстоящите за разглеждане дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, както и постановените по тях решения. През изминалата година от съдебни състави на ВКС са постановени 19 решения по свързани с корупционни престъпления дела и 18 решения по дела за организирана престъпност.

От 2021 г. Върховният касационен съд поддържа в сайта си и Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС, в изпълнение на ангажиментите си по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. В него се публикува списък на предстоящите за разглеждане дела за трафик на хора, а след постановяването им – решенията по наблюдавания тип дела.

Страницата на ВКС в интернет през 2021 г. е допълнена и с друга полезна за гражданите и юристите секция, в която ежемесечно се публикува Бюлетинът на ВКС, съдържащ тълкувателни решения и актуална съдебна практика, която има значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. В Секция „Бюлетин“ са дигитализирани бюлетините на ВКС от бр. 2/2017 г. нататък, като последният публикуван брой е 4/2022 г.

В Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2021 г. освен информацията за работата на Върховния касационен съд са представени и основните акценти от годишните доклади за 2021 г., изготвени от председателите на апелативните съдилища.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст