ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МФ отчете “космическите харчове” през декември 2021 година

Министерство на финансите сграда табела

По стар народен обичай, опозицията обича повече да приказва наизуст, отколкото да говори истината. В продължение на половин година Бойко Борисов и хората му денонощно ругаха управляващата коалиция, че за два-три дни "нагласила" 9 милиарда грешна народна пара. От снощи обаче, когато финансовото ведомство най-после огласи кога и за какво са били похарчени въпросните милиарди, остриетата на ГЕРБ мълчат като… хайде да не казваме като какво. И това никак не е случайно, защото нито някой е профукал 9 млрд. лв., нито е откраднал един-два бона. Всичко се оказа една голяма партенка. Който не вярва – да си направи труда и да прочете за какво става дума.

Традиционно, през месец декември са концентрирани значителни по размер разходи, които превишават отчетените през предходните месеци на годината. През последните 20 години, включително и през годините, за които в годишен план е отчетен бюджетен излишък, размерът на разходите през месец декември е съществен.

Статистическите данни на Министерството на финансите показват, че през периода 2000-2021 г. абсолютно всяка година бюджетните разходи по КФП за декември превишават постъпленията за месеца и на месечна база е отчетен  дефицит по КФП. Причините за това са различни, но основните са:

  • сезонният характер на редица разходи и тяхното нарастване през есенно-зимния период в рамките на одобрените разходи за годината;
  • сезонността при капиталовото строителство и ремонта на инфраструктурни обекти, във връзка със строителния сезон и процедурите по ЗОП;
  • преструктуриране на разходите и одобряване на допълнителни разходи за приоритетни политики, мерки и проекти;
  • одобряване на допълнителни разходи с решение на Народното събрание и/или с актуализация на бюджета и други.

Основната част (77,6 %) от разходите за месец декември 2021 г. са отчетени от две бюджетни системи – държавен бюджет (41.6 %) и бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове (36,0 %). Следват отчетените разходи по бюджетите на общините (13.6%), разходите по бюджетите по чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и Селскостопанската академия (6,2 %) и разходите по сметките за средства от ЕС (вкл. ДМП) – с относителен дял в общо разходите по КФП от 2.5 процента.

Относителен дял на разходите по бюджетни системи в общите разходи по КФП за декември 2021 година.

При съпоставянето на разпределението на разходите по КФП по бюджетни системи за месец декември 2020 г. и 2021 г. се очертават основните направления на извършените разходи през последния месец на годината.

Основните направления, по които нарастват разходите за декември 2021 г. спрямо отчетените за същия месец на предходната година са социалната сфера и прилаганите през 2021 г. нови програми за компенсиране на небитовите потребители на електрическа енергия за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия, в т.ч.:

  • Министерство на енергетиката: +1.297 млн. лв.;
  • ДОО: +818 900 лв.;
  • Общо: +2.116 млн. лева.

Наблюдава се и намаления по други бюджети, с което нетният ръст на разходите по КФП за декември 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. е в размер на 1.149 млн. лв., който е по-малък от посочения ръст в Министерство на енергетиката.

От разходите по държавния бюджет посочените в таблицата първостепенни разпоредители с бюджет формират 82,2% от разходите за декември 2021 година.

С най-голям размер на разходите за декември 2021 г. е Министерството на енергетиката – 1.316 млрд. лева. което е свързано с:

– изплащане през декември на дължими за периода от 1 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г. компенсации по Програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, и разход към сметка за чужди средства през месец декември 2021 г., на тези които ще бъдат изплатени до 28 февруари 2022 г., вкл. и по Програмата за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи (общо в размер на 0.86 млрд. лв., вкл. 410 млн. лв., одобрени с Постановление № 476 на Министерския съвет от 2021 г.);

 – разход към сметка за чужди средства на Министерство на енергетиката във връзка с одобрените допълнителни разходи (450 млн. лв.) по държавния бюджет в изпълнение на Решение на Народното събрание от 23 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. за изплащане на компенсации за високите цени на електрическата енергия и природния газ през първото тримесечие на 2022 г. (0.45 млрд. лева).

На следващо място, сред първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, при които се отчита значителен ръст на разходите за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г., са разходите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

По бюджета на министерството са отчетени общо разходи за декември 2021 г. в размер на 343.4 млн. лв., в т.ч. 219.4 млн. лв. за мерки и социална подкрепа на правоимащите лица и семейства, с оглед недопускане на социално напрежение в сложната епидемична и икономическа обстановка в страната.

Именно в това направление са отчетени и по-високи разходи спрямо същия месец на предходната година, с което на съпоставима база общите разходи на МТСП през декември 2021 г. са по-високи с 0.2 млрд. лв. спрямо отчетените за декември 2020 година.

Ръст на съпоставима база за декември 2021 г. се отчита също и по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), който е свързан с извършването на разходи за сметка на одобрените с разчетите към ЗИД на Закона за държавния бюджет за 2021 г. средства за подпомагане на автобусните и въздушните превозвачи по чл. 1, ал. 5, т. 6 на Закона за Бюджет' 2021.

По-високи са и разходите по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет и други.

Разгледани по бюджетни системи, най-значителен ръст на разходите за месец декември 2021 г. се отчита по бюджетите на социално- и здравноосигурителните фондове (ДОО, НЗОК, УПФ и ФГВРС), които нарастват номинално с 948.2 млн. лв. спрямо декември 2020 година.

Следват разходите по държавния бюджет – с ръст от 408.3 млн. лв. и разходите по бюджетите на общините, които нарастват с 235.4 млн. лв. спрямо декември 2020 година.

При разходите по други бюджети и сметки за средства от ЕС, съпоставено с декември 2020 г., се отчита намаление, с което общо разходите по КФП (без вноската в общия бюджет на ЕС) за декември 2021 г. нарастват с 1.149 млрд. лв. спрямо отчетените за същия месец на по-миналата година.

За нарастването на разходите по бюджетите на социално- и здравноосигурителните фондове, най-голям принос имат

разходите за пенсии, които нарастват с 1.070 млрд. лв.,

докато разходите за субсидии (основно разходи по мярката „60/40“) през декември 2021 г., са по-ниски. Поради тази причина общите разходи по бюджетите на социално- и здравноосигурителните фондове нарастват номинално с 948.2 млн. лв. спрямо същия месец на 2020 година.

Основната причина за отчетените по-високи разходи за пенсии през декември 2021 г. са извършените в изпълнение на Решение на Народното събрание от 23 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. разходи към сметка за чужди средства на бюджета на ДОО

в размер на 750 млн. лв. за изплащане на добавки

към пенсиите за периода януари-юни 2022 г., както и 100 млн. лв. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите в размер на 75 лв. на всеки пенсионер, който е със завършен ваксинационен курс за COVID-19 или поставена първа доза ваксина за COVID-19 до 30 юни 2022 година.

Освен това, през декември 2021 г. изплатената добавка към пенсиите на всички пенсионери е в размер на 120 лева при 50 лв. за декември 2020 г. (при равни други условия разходите за тази добавка към пенсиите за декември 2021 г. са с близо 150 млн. лв. по-високи в сравнение с декември 2020 година).

Върху разходите за пенсии влияние оказва и базовият ефект от увеличението от юли 2021 г. Поради посоченото, разходите по бюджета на ДОО за последния месец на 2021 г. отчитат значителен ръст, както спрямо отчетените за декември 2020 г., така и спрямо предходните месеци на 2021 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст