БНБ прие Наредба за реда и условията за издаване на покрити облигации

БНБ сграда

Управителният съвет на Българската народна банка прие на свое заседание Наредба № 42 за реда и условията за издаване на покрити облигации, съобщиха от БНБ.

С приемането на Наредбата е завършена работата по създаване на цялостна правна рамка за издаване на покрити облигации от банки в страната в съответствие с Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС и Закона за покритите облигации.

С наредбата се определят изискванията към изчисляване размера на задълженията по покритите облигации и на активите от покритието, периодични стрес тестове на активите от покритието, документите, необходими във връзка с избор на наблюдател на покритието, като и застраховка на наблюдателя на покритието.

Наредбата влиза в сила от 8 юли 2022 година. 

Народното събрание прие Закона за покритите облигации. Това е един нов закон, който ще регулира един изцяло нов пазар у нас. Разработването му бе наложително, от една страна, заради липсата на функиониращ пазар на покрити облигации у нас и малкият опит в емитирането и инвестирането в такива книжа сред местните пазарни играчи. От друга страна, така се дава възможност за развитие на пазара за такива дългови книжа в съответствие с добрите международни практики.

В унисон с практиката на страните с развит пазар на покрити облигации за компетентен орган за надзор на покритите облигации у нас се определя Българската народна банка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст