ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансовото състояние на Александовска болница се подобрява

Александровска болница

Финансовото състояние на Александровска болница се подобрява, съобщават от лечебното заведение. Положителен резултат е налице при 20 от общо 28 структурни звена на болницата, изразяващ се в печалба от 1,5 млн. лева, сочат данните от отчета за май. Данните от прогнозирания счетоводен финансов резултат за юни запазват тази тенденция.

"Оздравителните мерки, които предприе ръководството в рамките на една година от своето управление, ни дават увереност, че болницата има потенциал да излезе самостоятелно от финансовата криза и да покаже възходящо развитие още в недалечно бъдеще, след като се уредят просрочените задължения към доставчици, натрупани по време на предходните ръководства на болницата. Пръв и основен приоритет на мениджмънта остава решаването на проблема с просрочените задължения", заявяват от болницата. Въпреки негативните тенденции в минали периоди, е налице воля за промяна, направени са и реални стъпки за преодоляването на кризата и задлъжнялостта. Като лечебно заведение за многопрофилна мултидисциплинарна грижа в условията на коронавирусната пандемия, за една година, е успяло да посрещне адекватно следващите една след друга COVID вълни с реорганизация на дейността на 11 клиники.

Въпреки преустановения планов прием и планови операции за няколко месеца, в периода 1.07.2021– 30.06.2022г. през УМБАЛ „Александровска“ са преминали 27 512 пациенти или с 20% повече в сравнение със същия период от предходната година. За лечение постъпват болни от цялата страна, част от тях са неосигурени лица.

За една година ръководството на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е извършило първоначални одити, анализи и преглед на документите, на база на които са били идентифицирани основните проблеми, довели до лошото финансово състояние на акционерното дружество, високия размер на просрочените задължения и неефективното функциониране на голяма част от болничните структури. Това е наложило още в самото начало да бъде разработена и приведена в действие цялостна оздравителна програма с цел създаване на позитивна перспектива за устойчиво развитие на търговското дружество и усъвършенстване на работните процеси в него. Въз основа на констатираните проблеми и подреждането им по степен на важност е била създадена нова система за вътрешен контрол върху приходите и разходите чрез предоговаряне с доставчиците, прекратяване на неизгодните договори, окрупняване на структури със сходни дейности.

В началото на управленския мандат на това ръководство повече от половината от клиниките са работили на загуба и формирали отрицателен финансов резултат. През месец май 2022г. две трети от структурите реализират текуща печалба в резултат на проведените от Съвета на директорите индивидуални работни срещи с ръководствата им, на които били обсъдени и реализирани възможности за по-пълноценно използване потенциала на структурите, за оптимизиране на работните процеси и подобряване на ефективността им.

Данните показват, че въведените оздравителни мерки, както и съпричастноста на всички работещи в болницата, дават очакваните резултати. В тази връзка ръководството на УМБАЛ „Александровска“ изказва искрена благодарност и поздравява началниците на клиниките, старшите медицински сестри и всички работещи в лечебното заведение, за постоянството и търпението, за усилията, за проявената креативност и отговорност.

В края на май Съветът на директорите е взел решение да назначи специалист в областта на финансовото управление (прокурист), който се е включил в ръководния екип и в усилията му за преодоляване на наследеното тежко финансово състояние. Проведени са преговори с банкови институции за получаване на кредит за преструктуриране и погасяване на просрочените задължения на болницата, като и срещи с министъра на здравеопазването, с ръководството на Българска банка за развитие и с министър-председателя на Република България. Към този момент държавата на най-високо ниво е ангажирана с каузата за спасяването на Александровска болница и се очаква в близките дни да бъде решен проблемът с погасяването на просрочените задължения на дружеството.

Настоящият управленски екип продължава усилията си за извеждане на лечебното заведение от тежката финансова криза и да гарантира устойчивото му бъдещо развитие в полза на българските граждани и пациенти, уверяват от болницата. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст