ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“ВиК” – Бургас с инвестиции за 136 млн. лв. за гарантиране водоснабдяването на Бургас и региона

ВиК

В бизнес планa на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1.625 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 4.386 лв./м3 с ДДС.

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. С цел постигане на съществена оптимизация на разходите дружеството планира мерки за енергийната ефективност като възнамерява да оптимизира  и да намали разхода на електроенергия спрямо добитата и/или пречистена вода. Друг фактор за повишените разходи е и  заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,98 на сто. Увеличението в съответствие с подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През новия регулаторен период фирмата има инвестиционна програма в общ размер 135.8 млн. лв., от които 112.9 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са многократно по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Бургас в размер на 21 млн. лева. Дружеството реализира мащабни инвестиции в размер на 37 млн.лв за свързване на язовирите „Ахелой“ и „Порой“ като резервни водоизточници, което ще осигури надеждно водоснабдяване на  Бургас и региона. Двата язовира са предназначени за напояване, но след прехвърлянето им на дружеството те ще бъдат  преустроени и след въвеждането им в експлоатация ще бъдат ползвани за питейно-битово водоснабдяване. Дружеството реконструира съоръженията, изгражда нови пречиствателни станции за питейни води и помпени станции, както и довеждащи водопроводи, с които да ги свърже към съществуващата водоснабдителна система.

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „ВиК“ – Бургас е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020. По нея дружеството ще инвестира 27.3 млн.лв. за изпълнение на проект за „Интегриран воден проект за област Бургас“.

През предходния период ВиК фирмата е постигнала високо ниво на съответствие с изискванията за качество на питейните води води – 99,99 % съответствие за големите зони на водоснабдяване и 98,81 % – за малките зони. Приоритет в бизнес плана ѝ през новия период до 2026 г. е да бъде запазено постигнатото високо съответствие с изискванията за качество на питейните води като в края на периода бъде постигнато над 99% съответствие.  По отношение на качеството на отпадъчните води, дружеството прогнозира в края на периода да надхвърли регулаторните изисквания.

По отчетни данни за 2019 г. регистрираните от дружеството общи загуби на вода са били 55,01 %, при нива 20,52 м3/км/ден. Плановете на ръководството на дружеството предвиждат нивото на загуби през следващите години да се намали с 3,3% и през  2026 г. да достигне нива от 19,83 м3/км/ден спрямо нивото за тази година. С цел намаляване на загубите и осигуряване на  надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът планира до 2026 гда подмени 149 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. С реализацията на тези мерки около 30% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. В бизнес плана са предвидени и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Бургас. С реализацията на заложените мерки ще се повиши ефективността на всички процеси, свързани с  управлението на цялото водно стопанство.

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ – Бургас е съгласуван от Асоциация по ВиК – Бургас на проведено на 20 април заседание на общото събрание.

На проведеното открито заседание председателят на КЕВР постави  въпроси, свързани с мерките на ВиК дружеството за намаляване на търговските загуби и за подобряване събираемостта на приходите. От страна на ВиК оператора беше посочено, че голяма част от водомерното стопанство е обновена – през 2021 г. са сменени 15% от водомерите на потребителите, а през тази година още 20% от потребителите ще имат нови измервателни уреди. Предвиждат се и мерки, с които да се разшири обхвата на измерване по централната водопроводна мрежа. Като сериозен проблем беше изтъкнато остаряването на мрежата, изграждана преди 60-70 г., което увеличава честотата на авариите по нея. Към момента дружеството е реализирало инвестиции за подмяна на над 500 км мрежа, което е само 10 на сто от общата дължина на  мрежата в областта. По отношение на предлаганите цени на услугите за новия регулаторен период 2022-2026 г. от дружеството информираха, че те са одобрени от всички общини на територията на област Бургас, участващи в Асоциацията по ВиК.

Според представителя на Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани, тъй като показателите за качество не се подобряват и общите загуби на вода остават твърде високи.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на фирмата на заседание на 29 юли.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст