ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“ВиК” – Бургас с инвестиции за 136 млн. лв. за гарантиране водоснабдяването на Бургас и региона

ВиК

В бизнес планa на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1.625 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 4.386 лв./м3 с ДДС.

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. С цел постигане на съществена оптимизация на разходите дружеството планира мерки за енергийната ефективност като възнамерява да оптимизира  и да намали разхода на електроенергия спрямо добитата и/или пречистена вода. Друг фактор за повишените разходи е и  заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,98 на сто. Увеличението в съответствие с подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През новия регулаторен период фирмата има инвестиционна програма в общ размер 135.8 млн. лв., от които 112.9 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са многократно по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Бургас в размер на 21 млн. лева. Дружеството реализира мащабни инвестиции в размер на 37 млн.лв за свързване на язовирите „Ахелой“ и „Порой“ като резервни водоизточници, което ще осигури надеждно водоснабдяване на  Бургас и региона. Двата язовира са предназначени за напояване, но след прехвърлянето им на дружеството те ще бъдат  преустроени и след въвеждането им в експлоатация ще бъдат ползвани за питейно-битово водоснабдяване. Дружеството реконструира съоръженията, изгражда нови пречиствателни станции за питейни води и помпени станции, както и довеждащи водопроводи, с които да ги свърже към съществуващата водоснабдителна система.

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „ВиК“ – Бургас е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020. По нея дружеството ще инвестира 27.3 млн.лв. за изпълнение на проект за „Интегриран воден проект за област Бургас“.

През предходния период ВиК фирмата е постигнала високо ниво на съответствие с изискванията за качество на питейните води води – 99,99 % съответствие за големите зони на водоснабдяване и 98,81 % – за малките зони. Приоритет в бизнес плана ѝ през новия период до 2026 г. е да бъде запазено постигнатото високо съответствие с изискванията за качество на питейните води като в края на периода бъде постигнато над 99% съответствие.  По отношение на качеството на отпадъчните води, дружеството прогнозира в края на периода да надхвърли регулаторните изисквания.

По отчетни данни за 2019 г. регистрираните от дружеството общи загуби на вода са били 55,01 %, при нива 20,52 м3/км/ден. Плановете на ръководството на дружеството предвиждат нивото на загуби през следващите години да се намали с 3,3% и през  2026 г. да достигне нива от 19,83 м3/км/ден спрямо нивото за тази година. С цел намаляване на загубите и осигуряване на  надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът планира до 2026 гда подмени 149 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. С реализацията на тези мерки около 30% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. В бизнес плана са предвидени и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Бургас. С реализацията на заложените мерки ще се повиши ефективността на всички процеси, свързани с  управлението на цялото водно стопанство.

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ – Бургас е съгласуван от Асоциация по ВиК – Бургас на проведено на 20 април заседание на общото събрание.

На проведеното открито заседание председателят на КЕВР постави  въпроси, свързани с мерките на ВиК дружеството за намаляване на търговските загуби и за подобряване събираемостта на приходите. От страна на ВиК оператора беше посочено, че голяма част от водомерното стопанство е обновена – през 2021 г. са сменени 15% от водомерите на потребителите, а през тази година още 20% от потребителите ще имат нови измервателни уреди. Предвиждат се и мерки, с които да се разшири обхвата на измерване по централната водопроводна мрежа. Като сериозен проблем беше изтъкнато остаряването на мрежата, изграждана преди 60-70 г., което увеличава честотата на авариите по нея. Към момента дружеството е реализирало инвестиции за подмяна на над 500 км мрежа, което е само 10 на сто от общата дължина на  мрежата в областта. По отношение на предлаганите цени на услугите за новия регулаторен период 2022-2026 г. от дружеството информираха, че те са одобрени от всички общини на територията на област Бургас, участващи в Асоциацията по ВиК.

Според представителя на Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани, тъй като показателите за качество не се подобряват и общите загуби на вода остават твърде високи.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на фирмата на заседание на 29 юли.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст