ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повишените разходи свиха печалбата на строителя „Трейс груп холд“

ремонт

Влошената икономическа обстановка се отразява негативно на започналите инвестиционни проекти, както в България, така и извън нея, отбелязват от „Трейс груп холд“ в своя междинен отчет за второто тримесечие. Ефективността е далеч по-неблагоприятна от очакваната. В резултат на Cоvid-19 се е забавило началото на големи проекти с повече от година. Последва и значителен скок на цените на горивата и суровините на световния пазар, което е довело до финансови загуби и ускори процесите на инфлация. Основни материали и суровини за дейността на „Трейс груп“ са битум, горива, стомана. В резултат на скока на цените на горивата и основните материали дружеството отчита значително увеличение на разходите за материали за първото шестмесечие на тази година спрямо 2021-а.

По данни за второто тримесечие приходите /без финансови/ на „Трейс груп холд“ АД са на стойност 28.03 млн. лв., но те са с 3.58% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.
Най-съществен дял (89.79%) запазват паричните постъпления по строителни договори, които са 25.17 млн. лв. и при това нарастват на годишна база. Приходите от продажба на услуги също са повече. През периода няма продажба на стоки. Другите доходи на фирмата намаляват с 60.27% като с най-голяма стойност от тях са приходи от наеми на собствени активи.

Финансовите приходи са в размер на 4.60 млн. лв. и нарастват с 49.61% спрямо второто тримесечие година по-рано. С най-съществен дял тук са доходите от дивиденти от дъщерни дружества.

Разпределени по сегменти на дейност, 63.35% от паричните постъпления по договори с клиенти, без финансови, са реализирани в страната ни, а останалите – в Сърбия.

„Трейс груп“ изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Компанията диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на „Трейс груп“ също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Разходите по дейността на дружеството обаче нарастват с 20.79% и са на стойност 32.79 млн. лева. И така е по всички икономически елементи – за суровини и материали, които нарастват значително, за външни услуги, за амортизации.

Разходите за заплати и осигуровки на персонала са на стойност 4.49 млн. лв. и намаляват с 18.12% на годишна база. В дружеството и неговите клонове в чужбина към края на юни са били заети 155 служители, като 66.88% от наетите са работили в България, 31.85%  в Сърбия, а 1.27% – в Чехия.

Така „Трейс груп“ завършва второто тримесечие с по-ниска нетна печалба от 588 хил. лева. Година по-рано тя бе в размер на 902 хил. лева.

Николай Михайлов, който е председател на надзорния съвет, контролира 67.26% от капитала. Чрез фирмата "Галини – Н" ЕООД той държи още от 9% от книжата. Собственост на други инвеститори са 24.714% от книжата с право на глас. „Трейс груп холд“ АД е изкупило обратно 0.026% собствени акции.

Прогноза

Нестабилната политическа обстановка в страната допълнително затруднява реализацията на целите и стратегията, отбелязват от компанията. На фона на непрекъснатото драстично повишаване на цените на суровини и материали, текущите проекти се изпълняват за момента без актуализиране на заложените в договорите ценови параметри. Това води до затруднения за прогнозиране дори в краткосрочен план.

Прогнозата на мениджърите на "Трейс груп холд" за приходи по договори с клиенти за третото тримесечие е за ръст от 13.27% на годишна база до 53.22 млн. лева.
При паричните постъпления по строителни договори очакванията също са за повишение -12.74 на сто. Спад обаче може да има при другите приходи на компанията.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст