Фискалният ни резерв към юни – 9.5 млрд. лева

Министерство на финансите сграда табела

Размерът на фискалния ни резерв към 30 юни е 9.5 млрд. лв., като в тази сума влизат 9.1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Тези данни са включени в Доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото полугодие на годината, който днес одобри служебното правителство.

Документите са изготвени в изпълнение на Закона за държавния бюджет и Закона за публичните финанси.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към юни 2022 г. е положително в размер на 1 179.6 млн. лв. (0.8% от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 832.6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 347.0 млн. лева.

На месечна база за юни превишението на приходите над разходите е в размер на 574.5 млн. лева. Подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2022 г. са в размер на 28 247.5 млн. лв. или 47.3% от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват с 3 486.4 млн. лв. (14.1%) спрямо отчетените към юни 2021 година.

Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 3 319.7 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече със 166.7 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 22 238.7 млн. лв., което представлява 48.2% от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 992.3 млн. лв. (15.5%) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78.7% от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 4 311.2 млн. лв. или 47.6% от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10 549.9 млн. лв. (47.4% от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 7 548.2 млн. лв. (47.1% от планираните), от акцизи възлизат на 2 758.0 млн. лв. (47.4% от разчета), а тези от мита са в размер на 218.5 млн. лв. (57.5% спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително имуществени и други данъци по ЗКПО) са в размер на 914.1 млн. лв. или 65.2% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 463.6 млн. лв., което представлява 48.3% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 591.7 млн. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 417.1 млн. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2022 г. възлизат на 27 067.8 млн. лв., което е 41.1% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юни 2021 г. бяха в размер на 24 645.0 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 25 866.4 млн. лв., което представлява 41.0% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 24 354.7 млн. лева.

Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 498.7 млн. лева.

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 13.1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 388.7 млн. лв. (58.5% от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 812.8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст