И служебният регионален министър тръгна да кове закони

арх. Иван Шшишков

Един от най-кърпените, но вечно "пробит" и надупчен като след картечни откоси нормативен акт – Законът за устройство на територията (ЗУТ) също влезе в полезрението на служебното правителство. Макар че на премиера Донев и на подопечните му министри хич не им е работата да се занимават със законотворчество, регионалният министър Иван Шишков прегърна челния опит на колегите си внесе в Министерския съвет – за съгласуване и одобрение – прясно съчинен проектозакон за изменение и допълнение на ЗУТ.

Като основен аргумент в доклада на служебния министър е посочено, че предложения норматив „е изготвен в с цел уреждане на последиците от Решение № 14 от 15 октомври 2020 г. по Конституционно дело № 2/2020 г. на Камарата на строителите в България, с което бяха обявени  за противоконституционни чл. 208, ал. 1 от ЗУТ в частта „за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ и чл. 215, ал. 6 от ЗУТ.

Арх.Шишков подчертава, че с приетите изменения в Закона за устройство на територията, обнародвани в бр. 16 на „Държавен вестник“ от 2021 г., Народното събрание се съобразило с една част от решението, но са пропуснали да уредят последиците от разпоредбите, отменени като противоконституционни.

В мотивите към предлагания законопроект се казва, че е наложително сериозно да бъде редактиран чл. 208 от ЗУТ. Става въпрос за това, че с разпоредбата 15-годишен срок за започване на отчуждителните производства за озеленени площи (по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ)  е възприет за противоконституционен поради неговата прекомерност, установяваща несъответствие с основни принципи на правовата държава и нарушаване на справедливия баланс между нуждите на общия интерес и защитата на основните права на гражданите.

Целта на предложените изменения сега е

да се възстанови баланса на интереси

чрез определяне на справедлив и изпълним срок за обезщетяване на собствениците на имоти, одържавени за обществени нужди.

В сегашното предложение е залегнал текст, с който да се възстанови общия пет годишен срок за отчуждаване, като за начален срок на започване на отчуждителните производства безспорно следва да се приеме момента на влизане в сила на съответния подробен устройствен план.

С изтичане на законовия срок собствениците на засегнатите имоти ще  придобият пълните права да изменят плана, при спазване на устройствените правила, това е записано в мотивите. В тази връзка са предвидени промени в основанията за изменение на подробните устройствени планове в специалната хипотеза на изтекъл срок за отчуждаване.

Вносителят на предложения законопроект смята, че чрез него се извършва прецизиране на някои от текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни, непълни, неясни, водят до двусмислено тълкуване или са свързани с излишна административна тежест.

С доста обстойна аргументация са посочени и всички предложени за изменение текстове в проектозакона, публикуван на страницата на регионалното министерство за обществено обсъждане, приключващо на 12 октомври.

Дали обаче проектозакона на арх. Шишков ще успее да стигне до деловодството на Народно събрание, не е много сигурно. Главно поради две "традиционни" за нас причини. Първо – всяко ново правителство „ревизира“ направеното от предишното така, че от "наследството" на не остане камък върху камък. И второ – докато парламентарната рулетка с правителствените мандати се върти, депутатите оправдават заплатите си по всякакъв друг начин, но не и със законодателна дейност.

Служебният министър арх.Шишков

вече анонсира една от промените,

която  предвижда да бъдат обявени за търпими строежите от техническата инфраструктура като мостове, тунели, надлези, подлези, прелези, които са изградени или ремонтирани без задължителните строителни книжа. На този етап такава възможност за реалното им узаконяване не съществуваше. Премахването на тези ограничения според арх. Шишков било „целесъобразно“, като посочи, че става дума за допуснатите по магистрала "Хемус" незаконни строежи чрез инхаус поръчки по времето на ГЕРБ.

Очевидно един трагичен инцидент, към който служебният министър имаше пряко отношение в битността си на главен архитект на район „Триадица“  – този с 16-годишният Людмил, който загина след токов удар от необезопасена шахта насред София и по тази причина подаде оставка е в основата на другото предложение за изменение в Закона за устройство на територията.

В проектонорматива сега е залегнал текст, чрез който временните връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на преместваеми обекти и рекламни елементи задължително ще трябва да имат разрешение за строеж.

В предлаганото изменението (на ал. 2) се определят изискванията, които трябва да бъдат представени за издаване на разрешение за строеж за временните връзки, както и се прецизират изискванията за издаване на разрешение за строеж за останалите такива обекти.

Според авторите на законопроекта

това изменение ще гарантира в по-голяма степен завишаването на контрола

върху издадените строителни книжа, с оглед изпълнението на основните изисквания към строежите, а именно: опазване здравето и живота на хората, безопасност и достъпност при въвеждането на строежите в експлоатация.

Следващото на практика последно от предложените изменения в Закона се отнася за населените места без канализация. В сега действащата нормативна уредба, имотите в тези райони, които са предназначени за ниско застрояване не са задължени да имат пречиствателно съоръжение за отпадните води.

При проектирането и съответно издаваните разрешения за строеж, въпросът с липсващата канализация се решаваше с т. нар. водоплътни изгребни ями. Новият норматив обаче предвижда, оттук нататък водоплътна изгребна яма да могат да имат само жилищни сгради с до три жилища и вили,  но по-големите градежи се въвежда задължението да бъдат изграждани  пречиствателно съоръжения.

В мотивите на Законопроекта се подчертава, че чрез него не се налага необходимостта от допълнителен финансов ресурс за  прилагането му.

А тъй като с тези изменения не се транспонират актове на Европейския съюз, не е необходимо да бъде изготвяна и справка за съответствие с европейското право.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст