Въпреки свиването на дохода от лихви печалбата на “Тексим Банк” расте

тексимбанк

Приходите и разходите на „Тексим Банк“ отразяват икономическата обстановка, отбелязват от банката. Общите нетни оперативни парични постъпления от дейността на „Тексим Банк“ през деветте месеца се увеличават с 9.84 на сто и възлизат на 13.91 млн. лева, сочат числата в междинния финансов отчет на кредитната институция. От дружеството отчитат намаление на нетния доход от лихви – с 1.40 на сто, докато нетния доход от такси и комисионни се увеличава с 8.16 на сто.

Финансовият резултат на "Тексим Банк" за деветмесечието на тази година е печалба в размер на 751 хил. лева като тя расте спрямо същия период година по-рано, когато е била 742 хил. лева.

В края на септември активите на банката са нараснали с 9.25% спрямо 2021-а до 586.42 млн. лева. Това е резултат основно от увеличение на паричните средства и паричните салда към централни банки.

От "Тексим Банк" отчитат повишение спрямо края на миналата година на кредитите на клиенти, различни от банки. Портфейлът на банката по кредитополучатели сочи ръст до 71.45% дял на корпоративните клиенти и спад до 28.55% за граждани и домакинства.

„Тексим Банк" продължава политиката за ръст в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. Числата в отчета на банката показват нарастване на размера на заемите както към частни лица, така и към корпоративни клиенти. Запазва се консервативния подход при разрешаване на кредити, като се анализират секторите със затруднения в икономиката, отбелязват от кредитната институция.

Общата сума на задълженията на банката бележи ръст от 9.75% спрямо края на миналата година. В структурата на пасива с най-голям дял са привлечените средства от клиенти, различни от кредитни институции, без задълженията по оперативен и финансов лизинг, които се увеличават до 94.48%, като техният размер расте.

Банката няма просрочени задължения за лихви и главница по емитирания облигационен заем.

"Тексим Банк" е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните дейности е предоставяне на кредити или друго финансиране.  

Най-големите акционери са "Уеб финанс холдинг" АД с дял от 18.88%, "Сила холдинг" АД – с 8.93%, и ПОК "Съгласие" АД – с 6.98 процента. "Инвест кепитъл" притежава 5.17% от книжата с право на глас. Дружествата "Датамакс" АД, "Датамакс систем холдинг" АД и "Итрейд" АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от капитала. 

От мениджърите на "Тексим Банк" единствено Мария Видолова – член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява – 569 акции или 0.002 процента.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST