ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Неблагоприятната икономическа среда в Европа намали продажбите на “Корадо-България”

Корадо - България

През 2023 г. клиентите на „Корадо-България“ АД – Стражица, чийто основен предмет на дейност е производство и пласмент на изделия за отоплителната техника, са предимно на европейския пазар. Като основен дял от продажбите са към „КОРАДО“ а.с., Чехия. (компанията майка).

Дружеството няма зависимост от доставчиците си, тъй като може да избира между множество фирми в зависимост от предлаганите цени, качество и начин на плащане.

Приходите на компанията за деветте месеца на тази година намаляват и са в размер на 28.84 млн. лв. при 47.70 млн. лв. година по-рано. Разходите по дейността също са намалели за периода – до 26.45 млн. лева. При това и финансовият резултат също е по-нисък – печалба от 2.49 млн. лв, докато за деветте месеца на миналата година печалбата беше 4.77 млн. лева.

Към края на септември в дружеството са произведени 185 180 броя панелни радиатори за водно отопление. Въпреки неблагоприятната политическа и икономическа ситуация в европейски мащаб ръководството на фирмата полага максимални усилия за запазване на дела на съществуващите пазари, за развитие на производството и запазване на работните места в предприятието. Произведените радиатори през деветте месеца на тази година все още са по-малко в сравнение със същия период на 2021 и 2022 година.

Към края на септември са произведени и 73 825 броя тръбни отоплителни тела (ОТТ) и също има изоставане спрямо предходните две години.

За деветте месеца основни търговски партньори на дружеството са KORADO a.s., следвани от компании на европейския пазар.

Продажбите на „Корадо-България“ АД са в размер на 260 969 броя отоплителни единици, в това число панелни радиатори, лири за баня и дизайнерски отоплителни тела.

На територията на страната са реализирани 2742 броя, което e приблизително 1 процент от общите продажби. Към страни партньори от ЕС са изнесени 248 514 панелни и тръбни радиатори, а в държави извън Общността 9713 броя. Спрямо същия период на миналата година се отчита минимално повишения в обема на реализирани продукти към държави извън ЕС от 8 на сто. В същото време има значително намаление – от 32 на сто, в продажбите към страните в Европейски съюз. Продажбите за България продължават тенденция към понижаване спрямо същия период на 2022 година.

Продадените ОТТ през девет месеца са 75 078 броя, като са по-малко спрямо 2021 и 2022 година.

В областта на изследователската и развойна дейност на „Корадо-България“, най-важна част е продължаващото сътрудничество с компанията-майка. Резултат от това е реализираният проект, насочен към намаляване на разходите за поддръжка и подобряване на ефективността на производство, подобряване на качеството и удовлетворяване на изискванията на клиентите към произвежданите продукти.

Продължава осъществяването на проекта за търсене на възможности за замяна на материали, доставяни от компанията-майка с български такива.

Основен акционер във фирмата е „КОРАДО“ a.с., Чешка република, с дял от 82.15% от капитала. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Основните цели за 2023 г. са за запазване и увеличаване на производствения капацитет, търсене на нови партньори за повишаване на продажбите на българския пазар и то главно на радиаторите произведени по нова технология, както и запазване на дела в търговията с отоплителни тела на българския пазар.

Плановете включват още поддържане на оптимален обем продажби на териториите, където напоследък продава “Корадо-България” АД (Румъния, Франция, Унгария, Тунис и Гърция) и пълно използване на предимството, произтичащо от членството в групата “КОРАДО”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст