ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Банковите фондмениджъри у нас управляват нетни активи за над 1.20 млрд. лева

пазари пазар пари бизнес борса предприемач инвестиционни фондове

Банковите управляващи дружества у нас са организирали общо 48 договорни фонда, показват данните от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). В техните портфейли са привлечени 1 027 024 954 лева. А това всъщност е половината от нетните стойност на активите, управлявани от всички лицензирани управляващи дружества.

Най-големият банков фондмениджър е

„Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ”,

който е част от “КВС Груп”. Дружеството е организирало и най-много колективни инвестиционни схеми – 19. Те пък са привлекли и управляват 775 297 404 лева. Най-успешният взаимен фонд на това управляващо дружество е “ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ” с доходност за последните дванадесет месеца от 9.84 процента. Той е с най-висока доходност в групата и от началото на 2024 г. и от началото на публично предлагане на негови дялове  – 13 юни 2022 година. В момента в портфейла му има 15.067 млн. лева.  

На 13 юни 2023 г. приключи успешно преобразуването на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) чрез вливане в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ”, Белгия.

Правното обединяване на двете управляващи дружества бе последната стъпка от тяхната интеграция, след  като на 29 март 2023 г. беше оповестена ефективната дата на преобразуване на  всички управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД договорни фондове чрез вливането им в (под)фондовете, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ”, Белгия чрез неговия Клон в България “Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – Клон” – София 1463. Дистрибутор на дяловете продължава да бъде „ОББ“ АД с клонове в цялата страна.

Вторият по големина фондмениджър е

“ДСК Управление на активи” АД

с 297.568 млн. лева. В портфейла му има 16 договорни фонда.

Най-успешната колективна инвестиционна схема е „ДСК Растеж“. Фондът е осигурил на клиентите си 14.09 процента печалба за последната една година. Той е на зелена територия от началото на публичното предлагане на дялове и от началото на 2024 година. Схемата управлява 19 470 759 лева. Те са вложени в широк набор от инвестиции, предимно в акции и инструменти, свързани с акции, с разнообразна отраслова специфика. Това е активно управляван портфейл, съставен предимно от акции с потенциал за растеж на цените, търгувани на регулирани пазари в България и в чужбина и инструменти, свързани с акции.

В тройката на успешните управляващи дружества е и

“ЦКБ асет мениджмънт” ЕАД.

В неговия портфейл са акумулирани 65.335 млн. лв., които са привлечени чрез организираните от него четири договорни фонда. От тях най-добре се представя „ЦКБ Гарант“ – с печалба от 9.08 процента за последните дванадесет месеца. Той е подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск. Инвестиции са основно във висококачествени облигации, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, приети за търговия на регулирани пазари в страната и други държави.

“Тексим асет мениджмънт” ЕАД

управлява активи на обща стойност 45.972 млн. лева. Компанията е организирала четири колективни схеми с различен рисков профил. Най-успешният договорен фонд в групата е „Тексим България“, който е с печалба от 3.96 процента за последните дванадесет месеца. Той е акумулирал 592 563 лева.

“ПФБК асет мениджмънт” АД

управлява три фонда на “Първа инвестиционна банка” АД. В портфейла му има акумулирани 13.098 млн. лева. Най-висока доходност на клиентите си е осигурил „ПИБ Авангард“ – 13.43 процента за последната една година. Това е глобален високодоходен фонд в акции с акцент върху България, който управлява 1.131 млн. лева. Той предлага на инвеститорите бърз и евтин достъп до активно управляван, диверсифициран портфейл от акции и финансови инструменти с висока доходност. Инвестициите на фонда не са ограничени от гледна точка на държава, пазарна капитализация или присъствие в индекс. Той е фокусиран върху откриването на компании с голям потенциал за растеж преди останалите пазарни участници, като разчитаме на собствен и чужди анализи и оценки на компаниите.

“Общинска банка асет мениджмънт” ЕАД

е акумулирал 9.754 млн. лева в своя портфейл. Управляващото дружество е организирало две колективни инвестиционни схеми. От началото на публичното предлагане на дялове (октомври 2009 г.) с най-висока доходност е договорният фонд „Общинска банка – Балансиран” – 26.39%, който управлява 5.152 млн. лева. Той инвестира основно в акции и търгуеми права, търгувани в България и в други държави членки на Европейския съюз, както и в страни извън общността. 

При нормални обстоятелства се предвижда около 50% от портфейла на фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества. Останалата част от парите ще включва дългови ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, както и на инструментите на паричния пазар.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст