“Еврохолд България” планира издаване на емисия варанти в размер на до 260 500 000 броя

Еврохолд сграда варанти

„Еврохолд България” АД планира издаване на емисия варанти в размер на до 260 500 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанта. Решение за това ще се вземе на насроченото за 30 май извънредно общо събрание на акционерите на компанията. Емисионната стойност е по 0.50 лева всеки варант.

Тези книжа дават право на титулярите да упражнят в 10-годишен срок възможност да запишат съответния брой акции (от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството – безналични, поименни, непривилегировани, с право на 1 глас в общото събрание на акционерите на дружеството, с право на дивидент и право на ликвидационен дял) – базовия актив на варантите. Това ще става при емисионна стойност 2 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Еврохолд България” ще издаде при бъдещо/щи увеличение/ия на капитала си, под условие, че новите акции бъдат записани от притежателите на варанти.

Публичното предлагане на емисията варанти ще се счита за

успешно приключило, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 78 150 000 броя

от предлаганите варанти, представляващи 30% от предложените ценни книжа. Не е възможно записване на варанти над максимално допустимия размер на заявените за издаване ценни книжа в размер на 260 500 000 броя варанта, уточняват от „Еврохолд България”.

За извършване на публичното предлагане на емисията варанти дружеството ще публикува проспект след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набраните чрез емисията варанти средства и рисковете, свързани с дейността на „Еврохолд България” и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публичното предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта, четем в съобщението от компанията.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва емисията варанти на „Еврохолд България” при условията на публично предлагане, ще бъде „Евро-Финанс” АД.

Акциите на холдинга се търгуват на “Българска фондова борса”. В момента покупко-продажбите стават се извършват по 1.32 лева за един брой. Това оценява компанията на 343 860 000 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст