ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Доверие Обединен холдинг” ще увеличава капитала с нови акции, варанти и облигации

зала на фондова борса акции пари зарчета

„Доверие Обединен холдинг“ АД ще може да увеличава капитала си с издаване на обикновени или привилегировани акции, превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми, издаване на права и варанти, както и превръщане на част от печалбата на компанията в капитал. Това ще бъде вписано в устава на бившия приватизационен фонд, ако акционерите му одобрят предложението на мениджърите на холдинга.

Предложенията за промени ще се обсъждат и гласуват на извънредно общо събрание, което ще се състои на 2 ноември в София.

Увеличения на капитала ще се одобряват от акционерите с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете на представените на общото събрание акции. Другата възможност е с решение на управителния съвет при съответното упълномощаване от общото събрание.

Управителният съвет има право в срок до пет години след вписването на тези промени в устава в Търговския регистър да увеличава капитала чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции до достигане на общ номинален размер от 100 млн. лева. Мениджърите ще могат да определят броя предлагани акциии и емисионната им стойност, срока и условията за записване и всички останали условия по процедурата.

В същия петгодишен срок управителният съвет може да приеме решения за издаване и на варанти, които дават право да се записват акции от бъдещо увеличение на капитала на холдинга до същия номинален размер – 100 млн. лева. В този случай мениджърите ще имат право да вземат решения под условие с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти. Мениджърите ще могат да определят размера и целите на всяко увеличение на капитала чрез упражняване на варанти, броя на новине варанти, срока и условията за записване и всички останали условия по процедурата.

Управителният съвет има право в срок до пет години да увеличава капитала чрез издаване на облигации, в т.ч. конвертируеми в акци, в лева, евро или друга валута, с обща номинална стойност от не повече от 100 млн. лева. Мениджърите ще могат да определят броя и вида на предлаганите дългови книжа и емисионната им стойност, срока и условията за записване и всички останали условия по процедурата.

Управителният съвет може да издава повече от една емисия от облигации до достигане на лимита. Всяка от тях може да се предлага при различни условия.

Предлаганият праг до 100 млн. лева се прилага общо за сумата от стойносттите на всички увеличения на капитала, включително акциите, кои са или ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти или чрез конвертиране на облигации.

Текстовете предвиждат още печалба да се капитализира с решение на управителния съвет до три месеца след приемане на консолидирания годишен отчет от акционерите с мнозинство от три четвърти от гласовете. Акционерите ще получават нови акции безплатно, съобразно притежавания от тях дял.

„Доверие Обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Молдова.

Холдингът упражнява контрол върху множество дружества, работещи в секторите: здравеопазване и медицински услуги; търговия със стоки от вида „Направи си сам”; здравно застраховане; жилищно строителство и промишленост със строителни  материали; винопроизводство; производство на перилни препарати и битова химия и отдаване под наем на движими и недвижими активи.

В момента капиталът на „Доверие Обединен холдинг“ е в размер на 21 499 855 лева, разпределени в същия брой акцииь всяка с номинал от по 1 лев.

„Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на тази година котировките вървят нагоре – от 7.60 лева за един брой до 8.30 лева. Това пък оценява холдинга на 178 448 797 лева пазарна капитализация.

По-голямата част от приходите на холдинговата компания са от един от молдовската банка Moldindconbank. „Доверие Обединен холдинг“ получи и дивидент от над 28 млн. лева дивидент от кредитната институция от печалбата ѝ за миналата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст