Облигации в развитие

Migration Image

Трудна година отчитат почти всички издатели на облигационни емисии през тази година. Това обаче не впечатли мениджърите на няколко дружества, които в последните дни на декември се решиха да обявят облигационен заем, за да подкрепят своите проекти.

Голяма активност в тази посока отбелязваме при

Индустриален холдинг България АД

nbsp;

Бившият приватизационен фонд е един от най-активните емитенти на дългови книжа, с парите от които е развил не една и две свои бизнес идеи.

В средата на декември акционерите на холдинга взеха решение да издадат нова четвърта емисия от конвертируеми облигации – до 300 хил. броя. Общата номинална стойност на този заем е до 30 млн. лв., а номиналната и емисионната стойност на една ценна книга е 100 лева. Емисията ще се смята за успешна, ако бъдат пласирани книжа за поне 22 млн. лв., уточниха от компанията.

Срокът на облигационния заем е две години, при лихва 6.5% на годишна база. Особеното при тази емисия е, че на падежа всеки облигационер ще има право на избор – да осребри притежаваните от него дългови книжа или да ги замени (конвертира) в акции в определено съотношение. Акумулираните от емитента средства ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по третата емисия конвертируеми облигации, която бе в размер на 21 713 900 лева.

Ако бъдат привлечени повече парични средства, компанията предвижда да ги използва за инвестиции в свои проекти или в начинания на дъщерни дружества, като например частично рефинансиране на изграждането на кораб Даймънд Скай, разширение на пристанище КРЗ Порт Бургас и други.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

nbsp;

също издава втора поред емисия от корпоративни обезпечени облигации, която е в размер до 3 млн. евро. Тя е разпределена в 3000 лихвоносни, неконвертируеми ценни книжа с номинална стойност от 1000 евро. Облигационният заем е с падеж до осем години, а лихвата, по която ще се връща, е фиксирана до 7% на годишна база. Парите от него ще се използват за обичайната инвестиционна дейност на фонда за имоти.

Общото събрание е овластило съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис да конкретизира условията и реда за записване на облигациите.

В момента фондът вече е издал облигации с остатъчна главница от 2.9 млн. евро, чийто падеж е на 15 август 2014-а. Лихвата им беше увеличена до 7.25%, след като емисията беше разсрочена в средата на миналата година, малко преди падежа й.

Акционерите са одобрили и предложените изменения в устава на дружеството. Става въпрос за възможността в следващите пет години мениджърите да могат да увеличават капитала му до 50 млн. лв. чрез издаване на нови акции. В същия срок те получават и правото да печатат облигации в размер до 50 млн. лв., независимо от броя на емисиите. Условията по заема ще се определят с решение на съвета на директорите.

Трансинвестмънт АДСИЦ

nbsp;

което изкупува или управлява вземания по потребителски кредити или вземания, възникнали при разплащане с кредитни карти (секюритизация на вземания), също е един от най-редовните издатели на дългови книжа.

Облигационерите по петата емисия облигации на Трансинвестмънт, която се търгува на БФБ-София от края на юни, дадоха съгласието си дружеството да издаде нови корпоративни книжа. Решението е гласувано от Българска банка за развитие АД, която притежава 74% от всички стари дългови книжа. Максималният размер на новия облигационен заем е до 8 млн. лева. Всички останали параметри ще бъдат уточнени от емитента в съответствие и с пазарните условия.

Най-голям дял (77%) от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел контролира Петрол холдинг АД.

Основен дял в пасивите на Трансинвестмънт имат именно облигационните му емисии, представляващи основен източник на средства за реализацията на инвестиционните планове на емитента. До момента дружеството е изплатило в срок и изцяло три от своите емисии от дългови книжа. С акумулираните средства то е закупило вземания по договори за кредит и по картови разплащания по кредитни карти с марката Транскарт.

По-практичните идеи за развитие, които показват мениджърите на някои от българските публични компании, ги накараха да заобиколят банките, които все още не са толкова склонни да поощряват фирмени проекти. След като приходите от продажби не носят необходимите им парични средства, то в следващите месеци помощта ще се търси от облигационни заеми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст