Книжата Индустриален холдинг България са с лихва

Migration Image

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Индустриален холдинг България АД – София (4IDD), с ISIN код ndash; BG2100018113, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 11 април (четвъртък).

Поредното плащане бившият приватизационен фонд ще направи на 18 април, като лихвеният процент е фиксиран на 8% на годишна база.

Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 15 април.

Емисията е в размер на 217 139 безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени конвертируеми облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка. Лихвата е платима на шестмесечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане.

Индустриален холдинг България е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията. Стремежът е да постига контролно участие – над 51%, позволяващо определянето на стратегия за развитие и осъществяване на управление в дружествата, в които инвестира. В партньорство с други инвеститори, компанията инвестира и в проекти, в които може да упражнява значително влияние – до 50% от участието.

Дружеството е учредено през 1996 година като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от държавата за продажба по реда на масовата приватизация. След приключване на първата вълна, през февруари 1998 г., Приватизационен фонд България АД преуреди дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на Индустриален холдинг България АД.

Компанията беше петият приватизационен фонд по размер на набрания капитал в инвестиционни бонове и брой акционери от общо 81 приватизационни фондове, лицензирани в България. Учредителния капитал на Индустриален холдинг България АД е 2 654 985 лева, а учредители са около 110 000 акционера.

След няколко увеличения на капитала компанията вече е с основен капитал 67 978 543 лева, разпределени в същия брой поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.

Акционери в Индустриален холдинг България АД в момента са над 54 000 физически и над 120 юридически лица, които притежават съответно по 12% и 88% от акциите с право на глас. Четирите най-големи акционера (с над 5%) притежават общо 62% от книжата с право на глас и свободно търгуемите акции са 38% от капитала.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст