ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Още от същото, моля!

Migration Image

“Отличниците” на облигационния пазар от миналата година отново се подредиха през офисите на кредиторите си с искания за поредни промени в условията – удължаване на срока до падежа, корекции на лихвения процент, в погасителния план на обезпеченията и т.н. Едни и същи са проблемите, зо които съобщават повечето компании длъжници – забавеното изпълнение на проектите сви приходите и съответно възможностите им да се издължават по взетите облигационни заеми. Липсата на достатъчно средства през последните месеци създава финансови проблеми на

“Балканкар-Заря” АД – Павликени

единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Това е причината мениджърите му да се обърнат отново към инвеститорите в първата му емисия от корпоративни облигации (ISIN BG2100015077 ) с молба за промени в параметрите на заема. Предложението за тази корекция дойде от акционерите на компанията. Мажоритарен собственик на предприятието е хасковската фирма “КВК Инвест” с дял от 88.825% от книжата с право на глас. “Алианц банк България” АД, в качеството си на довереник на притежателите на такива книжа, вече насрочи общо събрание за 5 февруари. Дружеството иска разрешение да просрочи плащането на лихви и на главници за периода до 22 юни тази година. Сумата е в размер на не повече от 400 хил. евро. Тя е погасена изцяло до тази дата. Фирмата смята за времето от 1 януари до 31 май да изплаща месечно по не по-малко от 20 хил. евро.

Мениджърите (и акционери) на “Балканкар-Заря” очакват да договорят и промяна в погасителния план – падежът на емисията да се изтегли до 21 юни 2019-а. Дружеството вече два пъти измоли корекции в условията за връщане на емисията от облигации, която издаде през 2007-а. Последната крайна дата за изплащане на кредита е 22 декември 2018-а.

Планирана е и промяна в лихвения процент по заема. Той ще е плаващ и ще се формира от тримесечния Euribor с надбавка от 3% годишно, но не но-малко от 7% на годишна база. Условието обаче е “Балканкар-Заря” да погаси просрочените лихви и главници. Промяната в лихвеният процент влиза в сила от 22 март, но ако емитентът плати предвиденото до тази дата. Ако погасяването стане до 22 юни, новата стойност на лихвата ще се начислява от тази дата нататък.

Срещу всички тези отстъпки кредиторите очакват машиностроителната фирма да поеме допълнителен ангажимент да не учредява залози или ипотеки върху свое собствено имущество, включително и залог върху цялото предприятие, без предварително писмено съгласие от общото събрание на облигационерите от тази емисия дългови книжа. Изключение ще има само за залозите, които са одобрени с решенията на тези инвеститори от тяхното събиране на 23 април 2012-а.

Всички останали параметри на емисията остават непроменени, става ясно от писмените материали.

В борсовите среди се смята, че евентуална нова отстъпка от притежателите на такива книжа няма да е изненада. Намаляващите поръчки за продуктите и услугите на завода, което зависи от търсенето на индустриални, строителни и селскостопански машини, биха смекчили строгостта на всеки кредитор, който иска да си върне поне част от вложението. В момента най-много книжа от тази емисия притежава “Юробанк България” АД – 1500 броя. Останалите са разпределени между договорни фондове – “ДСК Стандарт” и “ДСК Баланс”, и пенсионни фондове от групите на “Алианц България”, “Съгласие”, “ЦКБ – Сила” и “Бъдеще”.

Нова порция искания има и дружеството със специална инвестиционна цел

“Феърплей Пропъртис” АДСИЦ

Съветът на директорите на фирмата, която направи успешни инвестиции във ваканционни комплекси в района на Бургаския залив, Банско, Паничище и в София през последните години, е овластен от акционерите да договори промяна на лихвените плащания и от амортизационния план. Първата емисия от облигации на фонда (ISIN код BG2100030068 ) беше издадена през 2006 г. и е с падеж 15 август 2014-а. Лихвата по тези книжа в момента е 7.25%, а сумата за връщане – 2.2 млн. евро. При издаването на емисията заемът е бил 4 млн. евро, но част от него вече е изплатен. Падежът на тези облигации трябваше да е през 2011 г., но беше удължен с благоволението на инвеститорите с още три години. Минималната лихва по облигациите също бе повишена.

Мениджърите на “Феърплей Пропъртис” ще поискат и удължаване на срока за изплащане на дълга, показва протоколът от извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 14 януари. Иска се промяна и в съществуващата “кол опция”, според която емитентът има право да изкупи цялата емисия на датата на някое от купонните плащания. В последния финансов отчет – за деветмесечието на миналата година, “Феърплей Пропъртис” АДСИЦ отчете спад на печалбата си от 67%, което би накарало инвеститорите да преизчислят сметките си за очакваните приходи.

Вече по-спокойно гледа към следващите месеци дружеството, занимаващо се с отпускане на потребителски кредити –

“ХипоКредит” АД – София

след като се възползва от доброто отношение на облигационерите си. Те се довериха на анализа на банката депозитар и гласуваха предложените промени в параметрите по емисията с ISIN код: BG2100018089. По този начин падежът на облигационния заем се удължи до 30 юни 2018 година. А след 9 януари тази година лихва се начислява върху непогасената част от главницата или върху 7.1 млн. евро, уточняват от дружеството.

 

 

Облигационерите не се разбраха по искането на банката депозитар за повече строгост към “Болкан Бевъриджис Кампъни” ЕАД. На 13 януари те не успяха да съберат кворум и да обсъдят мерките за допълнително обезпечение по емисията облигации с ISIN код BG2100023071 и за преструктуриране на задълженията на фирмата. Сега те ще имат време до 29 януари да уточняват позициите си.

Междувременно дружеството за производство на сокове изплати забавените суми по дължимия лихвен купон и частичното плащане по главница, които бяха с падеж 14 декември 2013-а. В случая то се възползва от правото си за 30-дневно просрочие за издължаване към кредиторите си. По този начин те получиха левовата равностойност на 175 153 евро. С направеното частично плащане по главницата остатъчната стойност на облигационния заем вече е в размер на 6.536 млн. евро. След това плащане се възстанови и търговията с тези дългови книжа на “БФБ-София”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст