Оценяват офертите за ТБ “Виктория”

Левове

Ре­дом с дра­ма­та око­ло Кор­по­ра­тив­на бан­ка се раз­ви­ват и мно­го важ­ни съ­би­тия, свър­за­ни с бъ­де­ще­то на дъ­щер­на­та й “Тър­гов­с­ка бан­ка Вик­то­рия”. До края на но­ем­в­ри ще бъ­де яс­но кои ще са бан­ки­те, ко­и­то ще бъ­дат до­пус­на­ти да нап­ра­вят своя пъл­на фи­нан­со­ва и прав­на оцен­ка на час­ти­те от кре­дит­ния й пор­т­фейл, ко­и­то квес­то­ри­те на “Тър­гов­с­ка бан­ка Вик­то­рия” пред­ла­гат на търг по раз­по­реж­да­не на БНБ.

До 15 ок­том­в­ри пет­на­де­сет тър­гов­с­ки бан­ки са изя­ви­ли офи­ци­ал­но же­ла­ние да учас­т­ват в про­це­ду­ри­те по по­куп­ка­та на от­дел­ни па­ке­ти от за­е­ми, от­пус­на­ти от кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция. Те са раз­п­ре­де­ле­ни в се­дем гру­пи. Те­зи па­ке­ти об­х­ва­щат на прак­ти­ка це­лия кре­ди­тен пор­т­фейл на зат­во­ре­на­та бан­ка с об­ща ба­лан­со­ва стой­ност от 285.5 млн. ле­ва.

БНБ е на­то­ва­ри­ла оди­тор­с­ка­та ком­па­ния “Ър­нст енд Янг” да ана­ли­зи­ра пред­ло­же­ни­я­та за по­куп­ка­та им и да оп­ре­де­ли по три­ма кан­ди­да­ти за все­ки от кре­дит­ни­те пор­т­фей­ли, с ко­и­то ще про­дъл­жат пре­го­во­ри­те. Очак­ва се те­зи про­даж­би да бъ­дат прик­лю­че­ни до Ко­ле­да. Цел­та е от тях “Тър­гов­с­ка бан­ка Вик­то­рия” да по­лу­чи дос­та­тъч­но лик­вид­ни сред­с­т­ва, с ко­и­то да пок­рие за­дъл­же­ни­я­та си към сво­и­те кре­ди­то­ри. Спо­ред раз­п­рос­т­ра­не­на­та от БНБ ин­фор­ма­ция об­щи­ят раз­мер на за­дъл­же­ни­я­та на “Тър­гов­с­ка бан­ка Вик­то­рия” е 286 млн. ле­ва. Цен­т­рал­на­та бан­ка ня­кол­ко пъ­ти офи­ци­ал­но е из­каз­ва­ла ста­но­ви­ще­то си, че за раз­ли­ка от КТБ, дъ­щер­на­та й кре­дит­на ин­с­ти­ту­ция е в доб­ро фи­нан­со­во със­то­я­ние. Тя оба­че не мо­же­ла да кан­ди­дат­с­т­ва за лик­вид­на под­к­ре­па от дър­жа­ва­та, тъй ка­то е част от гру­па­та КТБ. То­ва бе по­со­че­но и в изяв­ле­ни­е­то на БНБ от 16 сеп­тем­в­ри, в ко­е­то се каз­ва: “Не­за­ви­си­мо от фак­та, че оцен­ка­та на ак­ти­ви­те и над­зор­ни­те от­че­ти на ТБ “Вик­то­рия” ЕАД по­каз­ват, че към то­зи мо­мент бан­ка­та пос­ре­ща ре­гу­ла­тор­ни­те изис­к­ва­ния за ка­пи­та­ло­ва адек­ват­ност, бан­ка­та не мо­же да по­лу­чи дър­жав­на по­мощ, тъй ка­то при раз­ре­ша­ва­не­то на та­ка­ва по­мощ от Ге­не­рал­на ди­рек­ция “Кон­ку­рен­тос­по­соб­ност” на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия (ЕК) ТБ “Вик­то­рия” ЕАД тряб­ва да се раз­г­леж­да ка­то част от гру­па­та на КТБ и изис­к­ва­ни­я­та за дър­жав­на по­мощ тряб­ва да са из­пъл­не­ни от гру­па­та ка­то ця­ло.”

Всич­ки те­зи де­тай­ли на­веж­дат на ми­съл­та, че след ка­то Кор­по­ра­тив­на бан­ка бъ­де обя­ве­на в не­със­то­я­тел­ност, в хо­да на  про­це­ду­ра­та по ос­реб­ря­ва­не на ак­ти­ви­те й син­ди­ци­те, с бла­гос­ло­ви­я­та на БНБ, ще про­да­дат “Тър­гов­с­ка бан­ка Вик­то­рия” ка­то пред­п­ри­я­тие. И но­ви­ят й соб­с­т­ве­ник ще мо­же да я раз­ви­ва ка­то дейс­т­ва­ща бан­ка. С дру­ги ду­ми, ще бъ­де про­да­ден и бан­ко­ви­ят ли­ценз на кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция. Имен­но тър­го­ве­те за кре­дит­ния й пор­т­фейл ще съз­да­дат не­об­хо­ди­ми­те пред­пос­тав­ки за то­ва. За­що­то с наб­ра­ни­те чрез тях сред­с­т­ва ще бъ­дат пла­те­ни всич­ки за­дъл­же­ния на “Тър­гов­с­ка бан­ка Вик­то­рия”, без зна­че­ние да­ли са към се­гаш­ни­те й вло­жи­те­ли и кре­ди­то­ри, или към Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те, кой­то ще пок­рие със свои сред­с­т­ва га­ран­ти­ра­ни­те вло­го­ве в дъ­щер­на­та на КТБ кре­дит­на ин­с­ти­ту­ция.

Вто­ра­та хи­по­те­за е и “Тър­гов­с­ка бан­ка Вик­то­рия” съ­що да бъ­де обя­ве­на в не­със­то­я­тел­ност. Ней­ни­те син­ди­ци оба­че ще раз­по­ла­гат с дос­та­тъч­но сред­с­т­ва, за да из­п­ла­тят всич­ки ней­ни за­дъл­же­ния или по­не пре­об­ла­да­ва­ща­та част от тях. След то­ва ще бъ­де за­дейс­т­ва­на пред­ви­де­на­та в гла­ва сед­ма на За­ко­на за бан­ко­ва­та не­със­то­я­тел­ност про­це­ду­ра по про­даж­ба­та на бан­ка­та ка­то пред­п­ри­я­тие. Спо­ред за­ко­но­ви­те раз­по­ред­би в то­зи слу­чай ку­пу­вач мо­же да бъ­де или дру­га кре­дит­на ин­с­ти­ту­ция, или спе­ци­ал­но съз­да­де­но за цел­та ак­ци­о­нер­но дру­жес­т­во, ко­е­то е по­лу­чи­ло ус­ло­вен бан­ков ли­ценз от БНБ. След прик­люч­ва­не на сдел­ка­та, ако въп­рос­но­то дру­жес­т­во е из­пъл­ни­ло всич­ки ус­ло­вия по нея, БНБ му из­да­ва пъ­лен бан­ков ли­ценз и то за­поч­ва да ра­бо­ти ка­то кре­дит­на ин­с­ти­ту­ция по ре­да на за­ко­ни­те в Бъл­га­рия и в съ­от­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­я­та на ЕС. Лю­бо­пит­ни­ят факт в слу­чая е, че ре­а­ли­за­ци­я­та на по­доб­на схе­ма ще пре­пов­та­ря ва­ри­ан­та, пред­ло­жен от БНБ през юли: раз­де­ля­не­то на гру­па­та на КТБ на ло­ша бан­ка (Кор­по­ра­тив­на) и доб­ра кре­дит­на ин­с­ти­ту­ция (ТБ “Вик­то­рия”). Са­мо де­то ня­ма да бъ­дат прех­вър­ле­ни доб­ри и ло­ши ак­ти­ви от ед­на­та бан­ка в дру­га­та.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст